Protokol pre online poradenstvo

Pandémia COVID-19 priniesla do nášho každodenného fungovania mnoho zásadných zmien. V dôsledku obmedzení spôsobených pandemickými opatreniami, ktoré zasiahli do našej práce so ženami zažívajúcimi násilie, sme potrebovali hľadať alternatívne spôsoby poskytovania pomoci a podpory. Za týmto účelom sme našu prácu prispôsobili podmienkam pandémie aj tým, že sme začali pomoc a podporu ženám poskytovať online.

Online poradenstvo alebo poradenstvo na diaľku je program pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie, ktoré vyhľadajú pomoc zo strany poradenských centier prevádzkovaných ženskými mimovládnymi organizáciami a je prispôsobený podmienkam, v ktorých je sťažené poskytovanie pomoci a podpory v osobnom kontakte .

Cieľom protokolu je prispieť k rozvíjaniu kapacít partnerských organizácií projektu a ich externých spolupracovníčok a spolupracovníkov v procese prispôsobovania ich práce podmienkam pandémie COVID-19 alebo inej, podobnej mimoriadnej situácie s cieľom zachovať kontinuitu našej práce a zachovať dostupnosť pomoci a podpory pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie, ktoré sa na nás obrátia v dôsledku násilia, ktoré zažívajú alebo zažili.

Pomoc a podpora poskytované online, alebo na diaľku, musia byť bezpečné a bezpečie žien musí byť ich prioritou. Preto sme v tomto dokumente zhromaždili relevantné informácie o zariadeniach a vybavení pre online komunikáciu, priestore na poskytovanie poradenstva, ako aj o aplikáciách, ktoré je možné na poskytovanie online poradenstva použiť. Dokument sa tiež zaoberá ďalšími technickými a bezpečnostnými aspektmi v procese online poradenstva, ako aj ochranou obidvoch strán, ktoré sa procesu poskytovania poradenstva zúčastňujú. V neposlednom rade protokol hovorí aj o zručnostiach a špecifikách poskytovania poradenstva online.

Protokol pre online poradenstvo bol vytvorený v rámci projektu „Ochrana obetí rodovo podmieneného násilia – odpoveď na výzvy pandémie (RISKFREE)“, ktorý je financovaný z programu Európskej komisie Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV).

„Tento projekt je financovaný Európskou úniou. Názory vyjadrené na tomto webovom sídle sú názormi autoriek, a preto nemusia vždy predstavovať stanovisko Európskej únie alebo Európskej komisie. Európska únia, ani Európska komisia nezodpovedá za obsah informácií uvedených na tomto webovom sídle.“
Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.