HĽADÁM POMOC

PORADENSKÉ CENTRUM FENESTRA

TELEFONICKÁ LINKA

V poradenskom centre Fenestra sa snažíme vytvárať pre ženy bezpečný priestor, preto je adresa nášho poradenského centra utajená. Ak zažívate násilie zo strany vášho súčasného alebo bývalého manžela alebo partnera, zavolajte nám. Sme tu, aby sme vám pomohli.

0911 440 808

Po-Pia 09:00- 16:00

ONLINE CHAT

Táto služba zatiaľ nie je aktívna. Pracujeme na jej zriadení. Ďakujeme za pochopenie. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte nás na našej telefonickej linke.

PRIPRAVUJEME

INÉ ORGANIZÁCIE

NÁRODNÁ LINKA PRE ŽENY nonstop

Bezplatná nonstop linka je dôverným a bezpečným priestorom pre ženy, ktoré sú ohrozené alebo zažívajú násilie. Linka je súčasťou Koordinačno-metodického centra pre rodovo-podmienené a domáce násilie.

0800 212 212

AK žijete v zahraničí a potrebuje pomoc

Ak zažívate násilie a potrebujete pomoc, na stránke európskej siete ženských mimovládnych organizácií WAVE (Women Against Violence Europe) nájdete kontakty na národné telefonické linky, bezpečné ženské domy, poradenské centrá a centrá pre ženy, ktoré zažili sexuálne násilie.

AK STE V OHROZENÍ
ŽIVOTA VOLAJTE

158

poradenské centrum

V našom poradenskom centre poskytujeme pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie zo strany manžela, partnera alebo bývalého manžela či partnera.

Vytvárame bezpečný priestor pre ženy na zdieľanie skúsenosti s násilím. Počúvame, čo nám ženy hovoria a veríme ich skúsenosti. Rešpektujeme rozhodnutia žien. Dôvera žien, ktoré sa na nás v situácii násilia obrátia je pre nás dôležitá, preto sa môžete rozhodnúť, či zverejníte svoju identitu alebo nie.

Ak zažívate násilie zo strany partnera, manžela alebo bývalého partnera či manžela, prvý kontakt s našim poradenským centrom prebieha telefonicky. V rámci prvého rozhovoru sa bližšie porozprávame o vašej situácií, o vašich potrebách a možných riešeniach. Súčasťou prvého kontaktu je aj to, že sa spoločne rozprávame o vašom bezpečí či bezpečí vašich detí. Následne vám ponúkame aj dlhodobú pomoc a podporu, či už s konkrétnymi krokmi, ktoré budete chcieť robiť na svoju ochranu a ochranu vašich detí, vrátane právneho poradenstva a právnej pomoci, alebo pomoc a podporu so spracovaním skúsenosti s násilím a inými potrebami, ktoré budete mať. Pomoc a podpora je v našom poradenskom centre dlhodobá a bezplatná.

intervenčné centrum

V intervenčnom centre poskytujeme odbornú pomoc obetiam domáceho násilia podľa zákona o obetiach trestných činov. Pod domácim násilím rozumieme násilie, ku ktorému dochádza v rámci rodiny. Okrem násilia v manželských či partnerských vzťahoch, môže ísť aj o násilie zo strany dospelých detí voči ich rodičom alebo iné násilie medzi členmi a členkami rodiny.

Intervenčné centrum zvyčajne poskytuje odbornú pomoc obetiam domáceho násilia na základe oznámenia polície, ktorá intervenčné centrum informuje, že kvôli násilnému správaniu vykázala na 14 dní násilnú osobu z domu alebo bytu, kde býva spoločne s ohrozenou osobou. V takom prípade vás, ako ohrozenú osobu, bude intervenčné centrum kontaktovať samé. Na intervenčné centrum sa však môžete obrátiť aj bez zásahu polície, ak zažívate domáce násilie a potrebujete pomoc.

Podľa zákona o obetiach trestných činov, vám v prípade, že zažívate domáce násilie, poskytne intervenčné centrum zrozumiteľné informácie o vašich právach a o možných riešeniach.

Budeme sa s vami rozprávať aj o ohrození domácim násilím, ktoré zažívate, a o vašom bezpečí. Na základe toho s vami vypracujeme bezpečnostný plán, ktorého cieľom je zvýšiť vaše bezpečie.

Môžete zvažovať aj právne kroky, ktoré súvisia s ochranou obetí domáceho násilia. V tom prípade vám v intervenčnom centre poskytneme právne poradenstvo a právnu pomoc.

Okrem toho vám v súvislosti s domácim násilím, ktoré zažívate, intervenčné centrum poskytne psychologickú pomoc a podporu.

Služby intervenčného centra obetiam domáceho násilia sú bezplatné minimálne na dobu 90 dní alebo podľa vašej potreby a možností intervenčného centra.

Ak vás intervenčné centrum kontaktuje na základe oznámenia od polície o vykázaní násilnej osoby, polícia mu predtým poskytne s vašim súhlasom aj vaše osobné údaje.

V prípade, že zažívate domáce násilie a budete kontaktovať intervenčné centrum bez toho, aby polícia vykázala násilnú osobu, môžete sa rozhodnúť, či intervenčnému centru zverejníte svoje meno a iné osobné údaje.

Ak sa k vám nejaký člen alebo členka vašej rodiny správa násilne, polícia môže túto násilnú osobu vykázať z bytu alebo domu, v ktorom spolu bývate.

Polícia má právo násilnú osobu vykázať z domu, bytu, iného spoločne obývaného priestoru, ale aj z jeho bezprostredného okolia aj priamo počas zásahu, keď je privolaná do situácie, v ktorej dochádza k násiliu. Dôvodom vykázania je obava, že vám od tejto osoby môže hroziť ďalší útok ohrozujúci váš život, vašu slobodu, vaše zdravie alebo ľudskú dôstojnosť. Súčasťou vykázania zo spoločného obydlia je aj zákaz vstupu vykázanej osobe do spoločného obydlia počas doby vykázania. Policajt má právo násilnú osobu vykázať aj počas jej neprítomnosti.

Za kontrolu dodržiavania vykázania zo spoločného obydlia zodpovedá polícia.

Vykázanie platí 14 dní a v tom čase sa vykázaná osoba nesmie vrátiť domov a nesmie sa k vám, ako k ohrozenej osobe, priblížiť na vzdialenosť menšiu ako 50 metrov. V prípade, ak vykázaná osoba tento zákaz poruší, je potrebné volať políciu.

Ak polícia vykáže člena alebo členku vašej rodiny kvôli tomu, že vás ohrozuje alebo sa k vám inak násilne správa, má povinnosť do 24 hodín o tom informovať intervenčné centrum. Na základe oznámenia polície o vykázaní má potom intervenčné centrum povinnosť do troch dní vás kontaktovať a ponúknuť vám ďalšiu pomoc.

Násilná osoba je vykázaná políciou zo spoločného domu alebo bytu na 14 dní. Po uplynutí 14 dní tento zákaz prestáva platiť a násilná osoba sa môže vrátiť domov.

Pre ďalšiu ochranu pred násilím, po uplynutí 14 dňovej lehoty vykázania, je potrebné podať návrh na súd na vydanie neodkladného opatrenia na zákaz vstupu násilnej osoby do domu alebo bytu. Pomoc s podaním návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia súdom vám bezplatne poskytne intervenčné centrum pre obete domáceho násilia.

Neodkladné opatrenie na zákaz vstupu do domu alebo bytu je opatrenie na ochranu pred násilím na ženách v partnerských vzťahoch a domácim násilím. Slúži najmä na to, aby ste boli, ako ohrozená osoba, aj naďalej chránené a chránení pred ďalším násilím.

Ak ste ohrozená osoba, môžete počas 14 dňovej lehoty, keď je násilná osoba vykázaná z obydlia, podať na súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia o vykázaní z obydlia a na zákaz priblíženia. Návrh sa na súd podáva písomne a dokladajú sa k nemu dôkazy (napr. potvrdenie o vykázaní násilnej osoby z obydlia políciou, lekárske správy a iné), aby súd mohol situáciu posúdiť a rozhodnúť, či neodkladné opatrenie nariadi. O vašom návrhu súd rozhodne do 24 hodín od doručenia. Súd spravidla rozhoduje bez nariadenia pojednávania a bez výsluchu strán.

Súd môže neodkladným opatrením nariadiť, aby vykázaná násilná osoba dočasne nevstupovala do domu alebo bytu. Tiež môže násilnej osobe nariadiť zákaz priblížiť sa k vám, ako k ohrozenej osobe, na určenú vzdialenosť. Neodkladné opatrenie nie je konečným rozhodnutím a jeho účelom je dočasná úprava pomerov účastníkov konania.

 

Pomoc a podpora, ktorú ponúka poradenské centrum, je dobrovoľná. Ponuka pomoci a podpory vás k ničomu nezaväzuje. Môžete sa slobodne rozhodnúť, či ju prijmete alebo nie. Niekedy môže byť náročné hneď vedieť, aké kroky by ste chceli urobiť. Preto je v poriadku, ak potrebujete čas na premýšľanie alebo ak sa rozhodnete nás kontaktovať vtedy, keď to budete potrebovať.

V prípade, že vás kontaktujeme my, ako intervenčné centrum, na základe oznámenia polície o vykázaní násilnej osoby, tiež platí, že sa môžete slobodne rozhodnúť, či ponuku nášho intervenčného centra na pomoc s podaním neodkladného opatrenia alebo ponuku inej pomoci prijmete alebo odmietnete.

AKO SA MOŽEM
CHRÁNIŤ?

AKO?

Pri ochrane seba a detí vám môže pomôcť ak máte pripravený, alebo premyslený bezpečnostný plán.  Znamená, to premyslieť si, čo budete robiť, keď sa budete v dôsledku násilia cítiť ohrozená. Premýšľanie o bezpečnostnom pláne pomôže zvýšiť váš pocit  bezpečia a pocit bezpečia u vašich detí.

 

Z minulosti určite poznáte situácie, v ktorých ste vy alebo vaše deti reagovali na násilné správanie. Niekedy viete predpokladať, že dôjde k násiliu. Inokedy vás môže násilný útok prekvapiť. Váš násilný manžel alebo partner rozhoduje o tom kedy, kde a voči komu sa bude násilne správať. Ženy a deti nemôžu násilie zastaviť. Preto je dôležité, aby ste spolu s vašimi deťmi uvažovali o tom, ako sa môžete chrániť. Je dôležité, aby ste dôverovali vlastným pocitom a správaniu, ktoré  sa vám v minulosti osvedčilo.

 

Pri uvažovaní o bezpečnostnom pláne vám môžu pomôcť nasledujúce otázky:

Privolať políciu je dôležité, ak sa cítite ohrozená. Polícia je jediná inštitúcia, ktorá má právomoc priamo zasiahnuť, keď dochádza k ohrozeniu zdravia alebo života. Je možné, že nie vždy budete mať možnosť políciu v prípade ohrozenia zavolať sama. V takom prípade môžete uvažovať o tom, čo iné by ste mohli v situácii ohrozenia urobiť.  

Dôležité telefónne čísla je dobré vedieť naspamäť. Môže to byť číslo na políciu, rýchlu zdravotnícku pomoc alebo niektorú z telefonických liniek pomoci pre ženy, prípadne číslo človeka, ktorému dôverujete a mohol by pomôcť. Je to preto, že pri úteku z ohrozujúcej situácie nemusíte mať možnosť vziať si svoj telefón.   

O privolaní pomoci môžete hovoriť aj so svojimi deťmi. Závisí to, samozrejme od veku detí a od toho, či si vedia predstaviť  privolať pomoc. Ak áno, môžete s deťmi hovoriť o tom kedy a ako privolať pomoc a komu volať. Ak si deti nevedia predstaviť privolať pomoc, je potrebné to rešpektovať a netlačiť na nich. Môžete s nimi hovoriť o tom, čo iné môžu v prípade ohrozenia robiť. 

Ak máte v rodine alebo v okolí ľudí, ktorým dôverujete, môžete s nimi hovoriť o tom, že zažívate násilie a aj o tom, či by ste sa v prípade ohrozenia mohli u nich ukryť do bezpečia. 

Môže sa stať, že v prípade ohrozenia budete musieť náhle z domu odísť alebo utiecť a nebudete mať čas vziať so sebou základné veci ako sú dôležité dokumenty, bankové karty, náhradne kľúče od bytu, základné hygienické potreby, lieky, menšia hotovosť a podobne. Je fajn pouvažovať o tom, či by ste si kópie dokumentov a ostatné nevyhnutné veci vedeli uschovať na bezpečnom mieste alebo u niekoho, komu dôverujete. 

V bytoch a domoch je dobré poznať možné únikové cesty (vchody a východy), ktorými sa môžete dostať von v prípade útoku a ohrozenia. Tiež je dobré vedieť, ako sa k nim dostanete z každej časti bytu alebo domu a kde sú od nich kľúče. 

Telefón môže byť v prípade ohrozenia veľmi užitočný, nie vždy však k nemu musíte mať prístup. V takom prípade môže byť nápomocné vedieť, kde je najbližšia čerpacia stanica, večierka alebo reštaurácia, odkiaľ by ste v prípade potreby mohli privolať pomoc a vedieť naspamäť aspoň niekoľko dôležitých čísel, na ktoré môžete potrebovať zavolať. Pre prípad  ohrozenia je však dobré mať telefón vždy pri sebe alebo na takom mieste, že ho budete vedieť rýchlo použiť. Je tiež dôležité, aby bol nabitý. 

V bytoch a domoch sú miestnosti, v ktorých sú ostré predmety alebo nástroje, ktoré sa dajú použiť ako zbraň. Sú to napríklad kuchyne, garáže, dielne a podobne. Keď cítite, že by váš manžel alebo partner mohol vystupňovať násilie a mohlo by dôjsť k útoku, pokúste sa vyhnúť týmto miestam alebo z nich, ak je to možné, odísť.  

Ak máte možnosť v prípade ohrozenia spolu s deťmi z domu odísť, potom je dobré uvažovať o tom, kam pôjdete, prípadne to mať vopred dohodnuté s ľuďmi, ku ktorým by ste mohli ísť. Tiež je dobré zistiť si informácie, či sú v blízkosti vášho domova organizácie, ktoré poskytujú ženám zažívajúcim násilie a ich deťom bezpečné ubytovanie a mať na nich kontakty.  

Môže sa stať, že z domu budete vedieť odísť iba sama, bez detí. Môžete porozmýšľať o tom, čo budete v takom prípade robiť a čo je pre vás a pre vaše deti bezpečné. Ak máte deti vo veku a v situácii, že si vedia predstaviť privolať pomoc a vedeli by sa v prípade vášho ohrozenia dostať z domu, môžete s nimi hovoriť o tom, ako to urobiť a odkiaľ a ako môžu privolať pomoc. 

Ak nemáte v prípade ohrozenia možnosť z domu odísť ani vy, ani deti, môžete porozmýšľať, či a ako viete vy alebo vaše deti privolať pomoc alebo čo iné môžete robiť.  

Zákony

Na Slovensku máme zákony, ktorých cieľom je ochrana pred násilím a vyvodzovanie zodpovednosti voči tým, ktorí sa ho dopúšťajú. Ženy zažívajúce násilie zo strany súčasného alebo bývalého partnera alebo manžela navyše často potrebujú riešiť rôzne situácie týkajúce sa detí alebo majetku. Tu sú základné informácie k niektorým zákonom a konaniam. 

Násilie páchané na ženách a deťoch v partnerských vzťahoch je trestný čin. Na to, aby bola osoba, ktorá sa tohto násilia dopúšťa potrestaná, musí prebehnúť riadne vyšetrovanie, v priebehu ktorého  polícia vznesie obvinenie. Potom prokuratúra podá obžalobu zo spáchania trestného činu a to na základe návrhu polície. Po podaní obžaloby sa vec spravidla presunie na súd.  Súd nariadi pojednávania, počas ktorých sa vykonávajú dôkazy.  Na záver súd muža buď odsúdi a uloží mu trest, alebo ho oslobodí spod obžaloby, t.j. zbaví ho viny. Celé trestné konanie od podania trestného oznámenia až po odsúdenie alebo oslobodenie môže trvať aj niekoľko rokov.  

Pri vyšetrovaní trestných činov postupuje polícia podľa Trestného poriadku (č.301/2005 Z.z.). Vyšetrovanie vedú orgány činné v trestnom konaní (vyšetrovateľ/ka, poverený policajt/ka). Na základe podaného oznámenia a predbežného vyšetrovania, polícia rozhodne či začne trestné stíhanie. O začatí trestného stíhania vás upovedomia písomne, formou  uznesenia. Polícia vznesie obvinenie voči konkrétnej osobe, pokiaľ výsledky vyšetrovania vedú k podozreniu, že sa dopustila  trestného činu. Potom začne polícia podnikať kroky, ktoré súvisia s vyšetrovaním trestného činu. V priebehu  trestného vyšetrovania máte viacero práv, o ktorých sa viac dočítate v časti Moje práva. 

Po začatí trestného stíhania má žena, ktorá zažíva násilie, väčšinou postavenie svedkyne – poškodenej, od čoho sa odvíjajú aj jej práva v trestnom konaní.  Ak voči deťom smerovalo priamo násilie, môžu byť tiež svedkovia – poškodení. Ak sa voči nim váš manžel alebo partner nesprával násilne, ale deti videli a/alebo počuli jeho násilné správanie voči vám, môžu mať postavenie svedkov. Aj v jednom aj v druhom prípade môžu byť deti predvolané na výsluch na políciu. Pri vypočúvaní dieťaťa mladšieho ako 15 rokov, má byť prítomná osoba s pedagogickým vzdelaním, alebo niekto so skúsenosťou v oblasti výchovy mládeže, prípadne znalec/znalkyňa často z odboru psychológia. Výsluch vyšetrovateľ či vyšetrovateľka spravidla zaznamená na kameru, s cieľom predísť opakovaným výsluchom a traumatizácii poškodenej osoby. Konfrontácia sa v trestných konaniach týkajúcich sa trestných činov v prípadoch násilia a zásahu do ľudskej dôstojnosti nevykonáva.  

V rámci vyšetrovania môže byť nariadené znalecké dokazovanie z odboru psychológie, psychiatrie, alebo z iného lekárskeho odboru. Úlohou znalca alebo znalkyne je posúdiť viacero otázok z oblasti duševného stavu obvineného, poškodenej a svedkov, alebo posúdiť zranenia v dôsledku fyzických útokov. Znalecké vyšetrenie môžu absolvovať aj deti. O nariadení znaleckého dokazovania, ak ste v postavení svedkyne – poškodenej, budete informovaná uznesením. Námietky voči osobe znalca alebo znalkyne môžete podať do 3 dní od doručenia uznesenia. Máte právo vyjadriť sa k obsahu znaleckého posudku, prípadne žiadať o vyhotovenie kontrolného znaleckého posudku, ak nebudete so závermi znaleckého posudku súhlasiť. Polícia rozhodne, či vášmu návrhu vyhovie.  

Prokuratúr či prokurátorka podá na príslušný súd obžalobu v prípade, ak sú výsledky vyšetrovania dostatočné na to, aby súd mohol prejednať vec. V takom prípade vo veci začína trestné konania pred príslušným súdom.   

V rámci súdneho konania sa koná hlavné pojednávanie. Počas hlavného pojednávania sú prítomní sudca/ sudkyňa, prípadne iní členovia alebo členky senátu, prokurátor alebo prokurátorka a niekedy aj zapisovateľ/ka.  Ak máte v konaní právnika/právničku, či iného zástupcu alebo zástupkyňu má právo zúčastniť sa pojednávania. Na hlavnom pojednávaní prokurátor/ka prednesie obžalobu a následne prebieha dokazovanie spravidla formou výsluchov obžalovaného a  svedkov a poškodenej/poškodených. Na pojednávaní na súde môžete byť prítomná aj vtedy, ak ste už boli pred súdom vypočutá. Môžete navrhovať, aby súd vykonal dôkazy a k vykonaným dôkazom máte právo sa vyjadriť. Máte právo pýtať sa otázky svedkov, ktorí sú vypočúvaní.   

Po vynesení rozsudku sa môžete, ako svedkyňa poškodená, odvolať len proti výroku súdu, ktorý sa  týka náhrady škody (ak ste si ju počas vyšetrovania uplatnila). Náhradu škody je potrebné riešiť samostatným návrhom v občiansko-právnom konaní.  

Iba prokurátor/prokurátorka a obžalovaný majú právo podať odvolanie voči výroku o vine a treste. Ak podá niekto z nich odvolanie, vec sa presunie na krajský súd, ktorý nie vždy  nariadi vo veci pojednávanie. To znamená, že môže o podanom odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania. 

Konanie o  dohode o vine a treste môže začať prokurátor okrem iného vtedy, ak sa obvinený priznal k spáchaniu skutku a uznal vinu. Konanie môže začať na podnet obvineného, ale aj bez takéhoto podnetu. Na konanie o dohode o vine a treste prokurátor obvineného predvolá. Ak dôjde k dohode, prokurátor podá v rozsahu dohody na súd návrh na schválenie dohody o vine a treste. Dohoda môže obsahovať aj časť o náhrade spôsobenej škody.  

Policajt je oprávnený vykázať násilnú osobu z bytu alebo domu alebo iného spoločne obývaného priestoru, a to v prípade ak je možné očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť. Súčasťou vykázania zo spoločného obydlia je aj zákaz vstupu vykázanej osobe do spoločného obydlia počas 10 dní od vykázania. Policajt je oprávnený vykázať zo spoločného obydlia takúto osobu aj počas jej neprítomnosti. Spravidla sa tak deje po privolaní policajnej hliadky.  Policajt vyhotoví potvrdenie o vykázaní zo spoločného obydlia, ktoré odovzdá aj vám. Zároveň vyzve vykázanú osobu na odovzdanie kľúčov od bytu/ domu a umožní jej vziať si osobné veci. Policajt je povinný poučiť vás o možnosti podania návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia (viac informácii nájdete v časti Neodkladné opatrenia) a tiež vám poskytnúť informácie o organizáciách na pomoc poškodeným, vrátane informácií o službách nimi poskytovaných a poskytnúť kontakt na organizácie poskytujúce pomoc obetiam domáceho násilia. Vykázanie končí uplynutím 10 dní od vykázania zo spoločného obydlia. V prípade ak v uvedenej lehote podáte na súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia vykázanie bude trvať až kým o ňom nerozhodne súd.  

Neodkladnými opatreniami môže súd vám a vašim deťom poskytnúť rýchlu ochranu. Súdy ich vydávajú na základe podaného návrhu. O vašom návrhu súd rozhodne bez pojednávania, niekedy vás predvolá na vypočutie, ale nie je to veľmi obvyklý postup. Je preto dôležité, aby ste súdu všetky dôkazy, na ktoré sa v návrhu odvolávate zaslali. Súdne konania sú spoplatnené súdnym poplatkom, ktorý je vo výške 33€ a je potrebné ho zaplatiť formou e-kolku spoločne s podaným návrhom, alebo potom na výzvu súdu. Súd o návrhu na zákaz vstupu do bytu/ domu podľa ust. § 325 ods. 2 písm. e) CSP rozhoduje spravidla do 24 hodín od podania návrhu na jeho vydanie. V ostatných prípadoch rozhodne do 30 dní od podania návrhu  Rozhodnutie platí (je vykonateľné) odkedy vám ho súd doručí. Ak vášmu návrhu vyhovie, tak ho spoločne s rozhodnutím zašle vášmu manželovi alebo partnerovi, ktorý bude mať možnosť sa voči nemu odvolať. Ak vášmu návrhu nevyhovie tak obvykle rozhodnutie súd protistrane nedoručuje. Súd vám môže v neodkladnom opatrení nariadiť, aby ste podali aj riadny návrh vo veci samej, obvykle sa jedná o návrh na vylúčenie násilnej osoby z užívania bytu/domu.  

Ak súd na základe vášho návrhu nariadi manželovi alebo partnerovi, ktorý sa k vám a/alebo vašim deťom správal násilne, dočasný zákaz vstupu do bytu alebo domu, na pracovisko alebo iné miesto, kde sa zdržiavate môže to prispieť k zvýšeniu ochrany a bezpečia vás a vašich detí. Je potrebné, aby ste súdu preukázali, že ste vy a/alebo deti ohrozené násilím, či že je násilím ohrozená vaša telesná či duševná integrita. Zákon umožňuje neodkladným opatrením dočasne zakázať vstup do bytu alebo domu osobe, ktorá je dôvodne podozrivá z násilia alebo/a svojím konaní ohrozuje niekoho telesnú či duševnú integritu. Tiež mu môže dočasne zakázať alebo obmedziť jeho vstupovanie na pracovisko, či iné miesto, kde sa vy alebo deti zdržiavate alebo ktoré pravidelne navštevujete. Ak váš manžel alebo partner poruší rozhodnutie súdu a vstúpi do bytu, máte právo zavolať políciu. Porušenie rozhodnutia súdu je trestný čin.

Súd môže neodkladným opatrením nariadiť násilnej osobe, aby písomne, telefonicky, elektronickou komunikáciou alebo inými prostriedkami úplne alebo čiastočne nekontaktovala osobu, ktorej telesná integrita alebo duševná integrita môže byť takým konaním ohrozená. Tiež, aby sa na určenú vzdialenosť k vám násilný partner/ manžel nepribližoval.  

Súd môže neodkladné opatrenie nariadiť aj v konaniach týkajúcich sa maloletých detí. Tieto konania sú zo zákona oslobodené od súdnych poplatkov. Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia na zverenie maloletých detí do osobnej starostlivosti  a určenie výživného môžete podať na súd spravidla po odchode zo spoločnej domácnosti. Ak sa otec dieťaťa nepodieľa na starostlivosti o dieťa (finančne alebo inak, napríklad dieťaťu nič nekupuje a pod.), súd ho môže neodkladným opatrením zaviazať k plateniu výživného, avšak len v nevyhnutnej miere. V niektorých prípadoch sa môže jednať o pomerne nízke sumy, keďže o riadnom výživnom súd rozhodne až v konaní vo veci samej. Neodkladným opatrením môže súd nariadiť odovzdanie dieťaťa do starostlivosti rodiča a môže upraviť aj stretnutia maloletého dieťaťa s druhým rodičom, ktorému dieťa nie je zverené. Súd pri rozhodovaní o návrhu môže rozhodnúť aj o inom nároku, ktorého ste sa v návrhu nedomáhali ak má za to, že je to v záujme dieťaťa, napr. aj keď nechcete upraviť styk tak ho súd upraví a pod. Neodkladné opatrenie platí len do rozhodnutia súdu v riadnom konaní o výkon rodičovských práv a povinností. Jedná sa teda len o dočasné rozhodnutie súdu.   

Otázky, ktoré sa týkajú starostlivosti o deti, výšky výživného, stretávania sa detí s druhým rodičom a zákazu styku upravuje Zákon o rodine (č.36/2005 Z.z.). Na súd môžete podať viacero návrhov ohľadom maloletých detí v čase, keď žijete s otcom detí v jednej domácnosti, alebo po tom čo už spolu nežijete.  

Neodkladné opatrenie   

Neodkladným opatrením  môže súd rozhodnúť o dočasnom zverení detí do vašej osobnej starostlivosti, v nevyhnutnej miere určiť aj výživné či styk dieťaťa s rodičom, ktorý ho nemá zverené. Viac informácií nájdete v tejto časti našej webovej stránky venovanej neodkladným opatreniam 

Návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas do rozvodu 

V rámci tohto konania súd rozhodne, ktorému z rodičov zverí do osobnej starostlivosti deti, ďalej určí výšku výživného a termíny stretnutí detí s druhým rodičom. Súd v otázkach maloletých detí môže začať konanie aj sám, bez toho, aby jeden z rodičov podal návrh.  

V návrhu uveďte či ste s otcom detí manželia, alebo nie, uveďte kedy sa otec začal násilne správať k deťom, či k vám a ako. Je užitočné, ak opíšete, v akej miere sa manžel alebo partner podieľal/podieľa na starostlivosti o deti a domácnosť (finančne a inak). Pre súd sú dôležité aj informácie o tom, či a ako ste spolu hospodárili. Ďalej uveďte dôvody, ktoré vás vedú k podaniu návrhu a aké rozhodnutie súdu navrhujete (napríklad : navrhujete,  aby sú zveril deti do vašej osobnej starostlivosti a otca zaviazal platiť výživné v určitej výške, aby súd upravil stretnutia detí s otcom – uveďte konkrétne dni a časy, napr. každý párny víkend od soboty 9:00 do nedele 17:00).  

Návrh týkajúci sa maloletých detí je potrebné podať na súd v štyroch rovnopisoch, môžete ho však podať aj elektronicky prostredníctvom www.slovensko.sk.  Úrad práce sociálnych vecí a rodiny  plní úlohu kolízneho opatrovníka detí (§ 31 ods.3 Zákona o rodine),  pracovník/pracovníčka úradu podáva k veci vyjadrenia a obvykle sa zúčastňuje aj súdnych pojednávaní.   

Návrhy týkajúce sa maloletých detí nie sú  spoplatnené súdnym poplatkom. K návrhu priložte aj listinné dôkazy, obvykle sú nimi kópia rodného listu dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy/škôlky a kópia sobášneho listu (ak ste s otcom dieťaťa manželia). K návrhu môžete priložiť ďalšie dôkazy, napríklad potvrdenie o podaní trestného oznámenia, lekárske správy a iné odborné správy, ak chcete súdu zdokumentovať násilné správanie otca detí k vám, alebo deťom 

Ak podáte návrh vy, súd ho zašle na vyjadrenie otcovi maloletých detí. Jeho vyjadrenie vám následne súd doručí a budete mať možnosť na neho reagovať. Súd vo veci vytýči pojednávanie, na ktoré vás predvolá. Môže prebehnúť aj viacero pojednávaní. Súd môže deti predvolať aj na pojednávanie, ak je ich vyjadrenie dôležité pre rozhodnutie súdu. Môže sa stať, že súd nariadi aj znalecké dokazovanie z odboru psychológie. Je to spravidla vtedy, ak sa rodičia rozchádzajú napríklad v názore, ktorému z nich majú byť zverené maloleté deti. Úlohou znalca alebo znalkyne je posúdiť, ktorý z rodičov je vhodnejší na starostlivosť o deti a tiež aký majú deti vzťah k rodičom a s kým chcú po rozvode žiť. Na ich vyjadrenie môže súd pri rozhodovaní prihliadnuť. V prípade, že nebudete súhlasiť so závermi znaleckého posudku, máte právo sa k nemu vyjadriť. Máte právo súdu predložiť aj vlastný tzv. súkromný znalecký posudok.  

Výkon rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode manželstva 

Zverenie maloletých detí, výšku výživného a úpravu styku na čas po rozvode upravuje súd v konaní o rozvod manželstva (§24 Zákona o rodine č.36/2005 Z.z.). Viac sa o tom dočítate v tejto časti našej webovej stránky venovanej rozvodu. 

Ak máte maloleté deti,  súd v rámci konania o rozvode manželstva rozhoduje aj o tom, komu budú zverené deti po rozvode, o výške výživného a úprave styku detí s druhým rodičom. Rovnako ako v prípade konania o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas do rozvodu, aj v tomto konaní súd vytýči pojednávanie, na ktoré vás predvolá. Tiež platí, že pojednávaní môže byť viac a súd môže nariadiť aj znalecké dokazovanie. 

 

Rozhodovanie o návrhu na rozvod manželstva je väčšinou dlhšie a náročné. Priebeh konania o rozvod je často stresujúce obdobie ako pre ženu, tak aj pre deti. V spoločnosti stále prevláda názor, že rozvod ukončí násilné správanie manžela. Keď sa manžel dozvie, že ste podali návrh na rozvod, môže dočasne prestať s násilím a môže sľubovať, že sa zmení. Takáto zmena väčšinou trvá krátko a  ako ukazujú skúsenosti žien, vo väčšine prípadov sa manžel vráti k násilnému správaniu. Zmena správania je vedomou stratégiou, od ktorej muž očakáva, že žena návrh na rozvod nepodá, alebo ho stiahne. Môže sa však stať, že manžel vystupňuje násilné správanie a vyhrážanie s cieľom, aby ste návrh na rozvod stiahli. Ak sa obávate ohrozenia, je lepšie podanie návrhu na rozvod manželstva odložiť na čas keď budete vy, aj  vaše deti v bezpečí. 

Návrh na rozvod manželstva (§ 22, § 23, § 24, § 25, § 27 Zákona o rodine č.36/2005 Z.z.) 

V prípade, že sa rozhodnete rozviesť, podajte na súd návrh, ktorý označte ako „Návrh na začatie konania o rozvod manželstva“. V prípade, že máte maloleté deti celý názov návrhu znie „Návrh na začatie konania o rozvod a  úpravu výkonu práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode“V návrhu opíšte históriu manželstva, uveďte kedy sa manžel začal správať násilne a ako. Je užitočné ak opíšete, v akej miere sa manžel podieľal/podieľa na starostlivosti o deti domácnosť. Pre súd sú dôležité aj informácie o tom, či a ako ste spolu hospodárili. Ďalej uveďte dôvody, ktoré vás vedú k podaniu návrhu a aké rozhodnutie súdu navrhujete (napríklad navrhujete, aby súd manželstvo rozviedol, aby sú zveril deti do vašej osobnej starostlivosti a otca zaviazal platiť výživné v určitej výške, aby súd upravil stretnutia detí s otcom).  

Ak máte maloleté deti, návrh je potrebné podať v štyroch rovnopisoch. Ak máte plnoleté deti, návrh stačí podať v troch rovnopisoch. Návrh môžete podať aj elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny  v konaní o rozvod plní úlohu kolízneho opatrovníka detí (§ 31 ods.3 Zákona o rodine), čo znamená, že podáva vyjadrenia a spravidla sa pracovníčka alebo pracovník úradu zúčastňuje aj pojednávaní na súde.  

Konanie o rozvod je  spoplatnené súdnym poplatkom, ktorý je vo výške 66€. V prípade ak vám vaše osobné a majetkové pomery nedovoľujú poplatok zaplatiť môžete požiadať súd o oslobodenie od jeho platenia. Príslušné tlačivo nájdete na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

K návrhu priložte dokumenty preukazujúce vaše tvrdenia ako napr. kópiu sobášneho listu, rodného listu dieťaťa (ak z manželstva pochádzajú deti),potvrdenie o poslednom spoločnom pobyte manželov. K návrhu môžete priložiť ďalšie dôkazy, napríklad potvrdenie o podaní trestného oznámenia, lekárske správy a iné odborné správy, ak chcete súdu zdokumentovať násilné správanie vášho partnera k vám, alebo deťom.

Všetko čo môže byť predmetom vlastníctva a nadobudli ste to s manželom počas trvania manželstva patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len ako spoločný majetok, § 143 Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb.)Do spoločného majetku patrí aj to, čo nadobudol jeden z manželov počas trvania manželstva. Nepatria tam však veci nadobudnuté darom alebo dedičstvom, alebo veci, ktoré slúžia osobnej potrebe, alebo pri výkone povolania. Veci patriace do spoločného majetku majú manželia užívať spoločne. Rovnako majú spoločne uhrádzať náklady, ktoré je potrebné na ne vynaložiť, alebo náklady spojené s ich užívaním a udržiavaním (§144 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.).  

Zákaz vstupu do bytu  

Súd môže nariadiť manželovi, bývalému manželovi  alebo partnerovi, ktorý sa k vám a vaším deťom správal násilne dočasný zákaz vstupu do bytu alebo domu. Viac sa dočítate v tejto časti našej webovej stránky o neodkladných opatreniach. 

Vylúčenie z užívania bytu 

Manžela, bývalého manžela alebo partnera môže súd vylúčiť z užívania bytu/domu vtedy, ak sa k vám a/alebo deťom správal fyzicky, alebo psychicky násilne. Súd o vylúčení môže rozhodnúť aj vtedy, ak existuje hrozba násilia. Dôležité je aj to, že z dôvodu násilia je ďalšie spolužitie neznesiteľné. Súd môže dočasne obmedziť užívacie právo vášho partnera, manžela, alebo bývalého manžela, ktorý sa k vám správa násilne, prípadne ho z užívania bytu alebo domu aj úplne vylúčiť (§ 146 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.).  

Byt, alebo dom môžete mať v osobnom vlastníctve alebo v nájme. V tomto prípade je potrebné podať „Návrh na vylúčenie z užívania bytu (domu)“. Ako prílohu priložte kópiu listu vlastníctva alebo nájomnú zmluvu a dôkazy o násilnom správaní manžela alebo partnera (dokumenty z polície, lekárske a iné odborné správy a pod.). 

Spoločný majetok 

Rozvodom zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len BSM). Po rozvode je potrebné spoločný majetok vysporiadať.  Majetok je možné vysporiadať dohodou. Ak dohoda nie je možná, je potrebné podať na súd „Návrh na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov“. Ako prílohu k návrhu priložte kópiu listov vlastníctva, hypotekárnu zmluvu alebo iné zmluvy a podobne. 

Pri vysporiadaní súd vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké (§150 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.). Súd okrem iného, prihliada aj na potreby maloletých detí a na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu. V rámci vysporiadania sa rieši otázka nehnuteľných vecí – teda bytu, domu, záhrady a podobne. Rieši sa však aj otázka hnuteľných vecí ako napríklad zariadenie bytu, hypotekárne úvery a iné pôžičky a dlhy. Ak nedôjde k vysporiadaniu spoločného majetku dohodou alebo nie je podaný na súd návrh na vysporiadanie majetku v lehote do 3 rokov od zrušenia BSM (vo väčšine prípadov od rozvodu alebo od rozhodnutia súdu o zrušení BSM počas trvania manželstva) zo zákona nehnuteľné veci nadobúdajú bývalí manželia do podielového spoluvlastníctva, hnuteľné veci nadobúda do vlastníctva ten, kto ich obvykle užíva. (bližšie pozri ustanovenie § 149 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb). 

Konanie o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je spoplatňované súdnym poplatkom, pri podaní návrhu sa platí v sume 66€ a pri rozhodnutí súdu sa dopláca ďalšia suma a to vo výške 3 % z hodnoty vysporiadaného majetku alebo 1% z hodnoty majetku ak došlo k schváleniu súdneho zmieru. Súd vás môže od platenia súdneho poplatku oslobodiť ak ho o to požiadate. Svoje osobné a majetkové pomery zdokladujete aj vyplnením tohto tlačiva. 

V prípade, že máte byt v spoločnom nájme s manželom (pozri ustanovenie § 703 Občianskeho zákonníka zák. č. 40/1964 Zb.) je potrebné na súd podať „Návrh na zrušenie spoločného nájmu bytu“. V tomto konaní súd rozhodne, kto zostane výlučným nájomcom alebo nájomkyňou bytu po rozvode manželstva. Pri rozhodovaní súd berie do úvahy skutočnosť, že sa manžel alebo bývalý manžel k vám a/alebo deťom správal násilne. 

moje práva

Ak ste v trestnom konaní v postavení svedkyne/poškodenej, máte isté práva, ktoré si môžete v rámci konania uplatňovať a žiadať, aby boli dodržiavané. Tu sú niektoré z nich.

Máte právo na to, aby ste boli poučená o vašich právach. Ak niečomu nerozumiete, požiadajte o objasnenie.  

Počas výpovede je spísaná zápisnica z výsluchu. Na začiatku zápisnice sa nachádza časť s poučeniami. Pozorne si ich prečítajte a prečítajte si pozorne aj celú zápisnicu z výsluchu. Zápisnicu podpíšte až vtedy, keď plne súhlasí s tým, čo ste vypovedali. Ak znenie zápisnice nesúhlasí s tým, čo ste povedali, máte právo požiadať o opravu, prípadne o jej doplnenie. 

V priebehu vyšetrovania máte právo navrhovať a predkladať dôkazy (listinné – lekárske správy, uznesenia, rozsudky, návrhy na vypočutie  svedkov a podobne). 

Máte právo nazerať do spisu, robiť si z neho výpisky a poznámky a požiadať o fotokópie spisu na vlastné náklady. 

Máte právo dať sa v konaní zastúpiť splnomocnencom/ splnomocnenkyňou. Môže ním byť advokát alebo advokátka, alebo aj subjekt poskytujúci pomoc obetiam trestných činov. Viac informácií nájdete na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR 

Môžete si uplatniť náhradu škody, ak vám bola spôsobená (ušlá mzda, dôsledky zranenia alebo psychických ťažkostí a podobne). Náhradu škody je potrebné uplatniť si včas počas trestného stíhania a musíte ju vyčísliť  najneskôr do skončenia vyšetrovania.  Súd môže v trestnom konaní rozhodnúť, že si náhradu škody máte uplatniť  v samostatnom občiansko-právnom konaní. 

Máte právo žiadať (najlepšie písomne), aby ste boli telefonicky informovaná o prepustení, úteku manžela alebo  partnera z výkonu trestu, alebo väzby.  

Informácie o tom, aké ďalšie práva máte, čo sa bude diať počas trestného konania a ako vyzerá vyšetrovanie alebo o tom, aká je úloha prokuratúry a súdu v trestnom konaní, nájdete v praktickej brožúre Ministerstva spravodlivosti SR. 

MOJE DETI

Násilie páchané na ženách v partnerských vzťahoch je vždy aj násilím páchaným na deťoch.   

Deti môžu niektoré formy násilia zažívať priamo alebo môžu byť pri tom, keď sa k vám partner alebo manžel správa násilne. Vplyv násilia na deti je rovnako závažný, bez ohľadu na to, či násilie smeruje priamo k nim, alebo sú svedkami násilného správania.  

Násilie, ktoré doma deti zažívajú ovplyvňuje ich správanie a prežívanie. Násilie má vplyv aj na  prospech  a správanie detí v škole a tiež ovplyvňuje ich kamarátske vzťahy. Deti si často myslia, že nesú zodpovednosť za násilie. Vy a ani vaše deti  za násilie, ktoré zažívate, nenesiete v zodpovednosť. Za násilie je zodpovedný vždy ten, kto sa ho dopúšťa. 

Niektoré ťažkosti sa u detí môžu objaviť už v čase spolužitia s násilným otcom. Ďalšie sa však zvyknú objaviť až v čase, keď sú deti a mama v bezpečí a nežijú spolu s násilným otcom. Vtedy sa môžu niektoré ťažkosti aj zhoršiť. Za ťažkosti, ktoré sa u detí v dôsledku prežitého násilia objavia nie ste zodpovedná vy a ani deti.   

Obdobie násilia a riešenia situácie  (rozvod, sťahovanie, trestné konanie a podobne)  je pre deti väčšinou veľmi náročným obdobím života. Deti sa s týmito udalosťami a skúsenosťami vyrovnávajú rôzne. Niektoré deti sú utiahnuté, tiché, smutné až bojazlivé. Iné deti sú naopak nepokojné, zlostné až agresívne. Podpora a ochrana zo strany mamy, blízkej rodiny, ako aj ďalších dospelých, deťom pomáha zvládnuť náročné obdobie tak, aby v nich traumatické zážitky zanechali čo najmenej zranení.  

Svojmu dieťaťu môžete poskytnúť pomoc a podporu aj tým, že sa obrátite na odborníkov a odborníčky, ktorí v náročnom období života pomôžu vášmu dieťaťu, aj vám. Vyhľadanie pomoci nie je známkou zlyhania. Práve naopak, je známkou toho, že vnímate ťažkosti dieťaťa a hľadáte možnosti, ktoré dieťaťu pomôžu prekonať dôsledky násilia. Zo začiatku je pre dieťaťa veľmi dôležité, aby si vybudovalo s pomáhajúcim človekom bezpečný a dôverný vzťah. Každé dieťa potrebuje určitý čas na to, aby nadobudlo dôveru, alebo prijalo pomoc, ktorú im pomáhajúci človek ponúka. Podporte svoje dieťa v tom, aby dokázalo prijať pomoc a podporu, ale nevytvárajte na dieťa nadmerný tlak. Takýto tlak by mohol ešte zvýšiť nechuť a nedôveru dieťaťa k spolupráci.

Každé dieťa má právo na to, aby boli rešpektované jeho potreby a aby bol vypočutý jeho názor. V Dohovore o právach dieťaťa (OSN, 1989), je deťom zaručené právo na život a štát by mal zabezpečiť prežitie a rozvoj dieťaťa (čl. 6). Dieťa má právo vyjadriť slobodne svoj názor a požiadavky dieťaťa majú byť brané do úvahy v každej záležitosti (čl.12).  

Zákon o rodine č. 36/2005 Z.z. v článku 5 hovorí, že pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa okrem iného zohľadňuje aj bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa nachádza a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou. Naše skúsenosti však ukazujú, že pri posudzovaní týchto dvoch aspektov najlepšieho záujmu dieťaťa v prípadoch násilia na ženách v partnerských vzťahoch sa násilné správanie otca voči mame dieťaťa alebo podozrenie z neho zohľadňuje málo. 

Medzi rodičovské práva patrí aj právo rodiča, ktorému dieťa nie je zverené do osobnej starostlivosti, stretávať sa s dieťaťom (Zákon o rodine č. 36/2005 Z.z.). Bez ohľadu na to či sú alebo nie sú presne upravené stretnutia dieťaťa s otcom, ktorý sa správal násilne k vám a/alebo deťom, dochádza často k problematickým situáciám. V dôsledku násilia sa veľa detí bojí stretávať s otcom. Niektoré deti zreteľne tento strach pomenujú a verejne ho vyjadria. Inštitúcie pôsobiace v oblasti ochrany detí nie vždy prihliadajú na názor dieťaťa. Výsledkom je, že stretnutia sú upravené tak, že neberú do úvahy psychický stav a názor dieťaťa. Zo skúseností žien a detí vyplýva, že pri rozhodovaní o úprave kontaktu dieťaťa s otcom je násilie okrajovým problémom. Do popredia sa dostávajú rodičovské práva otca, ktoré sú často uprednostnené pred právom dieťaťa na bezpečie. Systém spravodlivosti a systém ochrany detí často neberie do úvahy skutočnosť, že násilní muži svoj kontakt s deťmi a svoje rodičovské práva nezriedka využívajú na pokračovanie v násilnom správaní a kontrolovanie a zastrašovanie bývalej partnerky, mamy detí.  

Dieťa sa pred alebo počas stretnutí s otcom môže báť. V prípadoch, kde súd rozhodol o stretnutiach otca s dieťaťom v prítomnosti mamy, môže naďalej dochádzať k násiliu voči mame a/alebo deťom. K pokračovaniu násilia často dochádza, keď otec príde po dieťa alebo ho prinesie naspäť domov. Ženy a deti sú tak vystavené dvojnásobným obavám – obavám o seba samých a obavám o seba navzájom.

Strach a obavy o dieťa môžete pociťovať aj vtedy, keď  nežijete s otcom dieťaťa v spoločnej domácnosti. Situácie, v ktorých musíte dieťa odovzdať otcovi pre vás môžu byť psychicky veľmi náročné, pretože sa o obávate o deiťa alebo o seba. Obzvlášť náročné to pre vás a vaše dieťa môže byť vtedy, keď dieťa odmieta stretnutie s otcom. Je však veľmi dôležité dodržiavať rozhodnutie súdu.  

Vášmu dieťaťu môže pomôcť v zvládaní situácie aj to, keď porozumie rozhodnutiu súdu o úprave  stretnutí s otcom. V rozhovore sa pokúste vášmu dieťaťu veku primeraným spôsobom vysvetliť, prečo je dôležité dodržiavať rozhodnutie súdu. Môžete s dieťaťom vymyslieť bezpečnostný plán – ako vám dá vedieť, že sa bojí, alebo že je v ohrození. Pokúste sa poskytnúť dieťaťu podporu aj tým, že sa spolu porozprávate o všetkom čo súvisí so stretnutiami s otcom.  

Je dôležité rešpektovať želanie dieťaťa v prípade, že sa chce s otcom stretávať, aj keď to pre vás môže byť ťažké. Niektoré deti sa chcú stretávať s otcom aj inokedy, teda mimo dní, ktoré  stanovil súd. Je však na vašom rozhodnutí či umožníte otcovi, aby sa s dieťaťom stretol mimo dní, ktoré súd stanovil, najmä ak máte obavy o bezpečie dieťaťa. V takom prípade je užitočné dieťaťu vysvetliť vaše obavy. Premyslite si ako to  dieťaťu vysvetlíte spôsobom, ktorý bude primeraný jeho veku.

Deti, ktoré zažili násilie potrebujú kvalitnú a špecifickú pomoc, podporu a ochranu rovnako ako ženy, ich mamy. Pri poskytovaní pomoci a podpory pre deti je potrebné, aby ich ťažkosti boli vnímané ako dôsledky násilia. Účinná pomoc pre vaše dieťa by mala zohľadňovať špecifické potreby dieťaťa so zameraním na odstránenie alebo zmiernenie dopadov násilia, ako aj predchádzanie vzniku ďalších ťažkostí v budúcnosti.  

Odbornú pomoc vám a vášmu dieťaťu môžu poskytnúť Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, klinickí psychológovia a psychologičky, detskí psychiatri a psychiatričky, súkromné psychologické a psychoterapeutické ambulancie. Pomoc s deťmi tiež ponúka aj väčšina poradenských centier pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a bezpečné ženské domy. 

BOJÍM SA O ŽENU, KTORÚ POZNÁM

Ak poznáte ženu, ktorá zažíva násilie zo strany svojho súčasného alebo bývalého partnera alebo manžela, môžete mať rôzne otázky a obavy. Odpovede na niektoré z nich nájdete tu.  

ODPOVEDE NA VAŠE OTÁZKY

Násilie, ktoré ženy zažívajú v partnerských vzťahoch je často zvonku neviditeľné. Väčšinou k nemu dochádza doma, za zatvorenými dverami, kde nie sú prítomní iní ľudia. Muži, ktorí sa správajú násilne používajú stratégie, ktorými dosahujú izoláciu svojich partneriek od ich blízkeho okolia a rodiny. Často sa svojim partnerkám vyhrážajú vystupňovaním násilia, ak o tom, čo zažívajú povedia iným ľuďom, alebo ak vyhľadajú pomoc. V dôsledku toho blízke okolie a rodiny žien mnohokrát nevedia o tom, že ich priateľky, známe, kolegyne, alebo príbuzné zažívajú násilie.   

V správaní žien existujú signály, ktoré môžu naznačovať, že nejaká žena vo vašom blízkom okolí zažíva násilie zo strany svojho partnera, alebo manžela. Tieto signály si je vždy dobré so ženou overiť, ak o tom s vami bude chcieť hovoriť. Tieto signály sa môžu prejavovať napríklad obmedzením, alebo prerušením kontaktu s vami; rušením stretnutí, na ktorých sa dohodnete; častými telefonátmi alebo správami, ktorými násilný partner ženu neustále kontroluje; častejšími absenciami v práci; zraneniami, ktoré žena nevie vysvetliť, alebo sú jej vysvetlenia nepravdepodobné; reakciami preľaknutia na rôzne, aj bežné podnety. 

Situácia každej ženy je špecifická, a preto neexistuje žiaden “návod” na to, čo v situácii násilia robiť. Navyše, potrebujeme vnímať, že aj keď s nami žena hovorí o tom, že žije v násilnom vzťahu, nehovorí nám všetko. Aj blízki ľudia žien často vedia iba zlomok o násilí, ktoré žena zažíva. Preto môžu byť konkrétne rady a presviedčanie ženy ohrozujúce. Pre ženy je dôležité, že im niekto verí a je tam pre nich keď to potrebujú. Ak máte vo svojom okolí ženu, ku ktorej sa jej partner správa násilne, môžete ju podporiť v tom, aby vyhľadala pomoc a kontaktovala organizáciu, ktorá sa tejto téme venuje. Rovnako sa jej môžete opýtať, čo potrebuje alebo jej ponúknuť praktickú pomoc, ako je napríklad vyhľadanie kontaktov na pomáhajúce organizácie alebo pomoc s deťmi. 

Ženy, ktoré zažívajú násilie môžu v súvislosti s prežitým násilím zažívať rôzne pocity. Môžu zažívať pocity hanby, obávať sa reakcie okolia, spochybňovania alebo obviňovania. Predtým ako sa začnete so ženou o násilí rozprávať opýtajte sa jej, či o svojej situácií chce hovoriť. Ak vám povie nie, rešpektujte to. Zároveň ju uistite, že sa na vás môže obrátiť, ak bude chcieť s niekým o svojej situácii hovoriť. Ak žena s rozhovorom súhlasí, nájdite si bezpečné miesto na rozhovor. Počúvajte, čo žena hovorí. Vyjadrite podporu a to, že si vážite jej dôveru. Dajte žene najavo, že jej veríte. Povedzte jej, že za násilie nenesie vinu ona. Opýtajte sa jej, čo môžete pre ňu urobiť a ponúknite pomoc. Podporte ju v jej rozhodnutiach. 

Nespochybňujte to, čo vám žena hovorí a čo cíti. Neobviňujte ju. Nehovorte, že sa mohla správať inak.  Nepýtajte sa ženy “Prečo neodídeš?” „Ako s ním môžeš po tom všetkom zostať?“ Netlačte na ňu, aby odišla a nevnucujte jej riešenia. Nezľahčujte a neospravedlňujte násilné správanie jej partnera. Nepodnikajte žiadne kroky bez vedomia ženy, pokiaľ nie je priamo ohrozený jej život a zdravie alebo život a zdravie jej detí 

Mnohé ženy, ktoré v násilnom vzťahu zostávajú tak nerobia preto, že chcú zažívať násilie, ale preto, že z násilného vzťahu je často krát veľmi ťažké odísť.  

Jedným z dôvodov prečo ženy zostávajú v násilnom vzťahu je strach z reakcie partnera na ich odchod. Muži, ktorí sa k svojim partnerkám správajú násilne sa im často vyhrážajú fyzickým násilím; tým, že ublížia deťom, partnerkinej rodine, alebo sebe a zabitím, ak sa od nich pokúsia odísť. Ženy majú obavy, že by ich partner mohol tieto vyhrážky uskutočniť. Tieto obavy sú opodstatnené, pretože k vraždám žien v dôsledku násilia zo strany ich partnerov dochádza najčastejšie práve v období keď vyhľadajú pomoc, alebo sa z násilného vzťahu pokúsia odísť.  

Ďalšími dôvodmi prečo ženy v násilnom vzťahu zostávajú sú nedostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie seba, detí a domácnosti, strach o budúcnosť detí, zhoršený zdravotný stav žien v dôsledku násilia, ktorý môže viesť k strate zamestnania. Prekážkou v odchode z násilného vzťahu môže byť pre ženy aj skutočnosť, že na Slovensku nie je dostatočný počet a kapacita špecifických zariadení, do ktorých by ženy s deťmi mohli ísť dočasne bývať v prípade potreby. Zariadenia nie sú bezplatné a pre mnohé ženy sú preto nedostupné.  

Ženy sa môžu obávať reakcie svojho okolia na odchod zo vzťahu. Môžu sa obávať odsúdenia zo strany rodiny a blízkych ľudí, alebo toho, že im ich okolie, alebo inštitúcie, na ktoré sa obrátia nebudú veriť, že zažívajú násilie.   

Ženy si často krát želajú, aby skončilo násilie, nie vzťah a aby sa zachovala úplná rodina.  

Jednou z častých otázok, ktoré si ľudia v súvislosti s násilím páchaným na ženách v párových vzťahoch kladú je prečo sa niektorí muži správajú k svojim partnerkám, alebo manželkám násilne. Primárna príčina násilného správania mužov je v historicky podmienených tradičných predstavách o role žien a mužov v spoločnosti a v domácnosti. Násilie páchané na ženách v párových vzťahoch je rodovo podmienené a je priamym dôsledkom nerovného rozloženia moci medzi mužmi a ženami v spoločnosti. V dôsledku nerovného postavenia mužov a žien a v dôsledku tradičných predstáv o ženách a mužoch je násilie páchané na ženách ešte stále spoločnosťou značne tolerované. Muži, ktorí sa správajú násilne sa takto správajú pretože môžu. Je dôležité, aby celá spoločnosť, ako aj jednotlivci povedali jasné nie násiliu páchanému na ženách. Takýmto postojom vyjadria mužom, ktorí sa správajú násilne, že takéto správanie je neprijateľné a nebude tolerované. 

Násilné správanie je voľba  

V spoločnosti existujú rôzne mýty, ktoré hovoria o tom, že muži sa k svojim partnerkám správajú násilne kvôli tomu, že pijú, alebo berú drogy, alebo majú výbušnú povahu a nedokážu ovládať svoj hnev. V skutočnosti sa takto správajú vedome. Svedčí o tom aj skutočnosť, že sa väčšina z nich nespráva násilne k svojim nadriadeným, alebo kamarátom, ani vtedy keď sú rozčúlení. Muži, ktorí sa k svojim partnerkám, alebo manželkám správajú násilne vedia čo robia a sú tí, ktorí rozhodujú o tom kedy, kde, ako a voči komu sa budú správať násilne.  

Násilné správanie je naučené a odpozorované správanie  

Muži, ktorí sa k svojim partnerkám, alebo manželkám správajú násilne sa naučili, že takéto správanie je v poriadku. Keďže násilie páchané na ženách nie je ojedinelý jav, mnohí muži mohli vo svojich pôvodných rodinách zažiť násilné správanie mužov voči ženám, ktoré bolo tolerované. Tento vzorec správania môžu opakovať vo svojich vzťahoch. Tiež mohli od iných ľudí vo svojom okolí počuť negatívne a ponižujúce vyjadrenia na adresu žien. Takéto postoje k ženám sú nezriedka prezentované aj v médiách. Ak si muži tieto postoje osvoja, môže sa stať, že sa budú k ženám správať ako k menejcenným osobám, ktoré ich majú poslúchať a robiť to, čo im povedia.   

Násilné správanie je o moci a kontrole  

Cieľom násilného správania je získať a udržať si absolútnu moc a kontrolu nad životom ženy. Muži sa z kultúry naučia, že v spoločnosti majú moc oni. Mnohí sa často správajú mocensky aj v intímnych vzťahoch a moc a kontrolu nad svojimi partnerkami, alebo manželkami dosahujú násilným správaním.

Ľudské práva a slobody, ako aj ich uplatňovanie a účinnú ochranu by mal štát zabezpečiť v rovnakej miere všetkým občanom a občiankam. Násilie páchané na ženách berie ženám možnosť plne si uplatňovať a užívať ľudské práva. Ženy majú právo na to, aby v rovnakej miere využívali a boli ochraňované všetkými ľudskými právami a základnými slobodami v politickej, ekonomickej, sociálnej, kultúrnej, občianskej a každej inej oblasti. Všetky ženy, bez ohľadu na ich spoločenské a ekonomické postavenie, vzdelanie, etnickú a národnú príslušnosť, náboženské vyznanie, vek a sexuálnu orientáciu, majú: 

  • Právo na život. 
  • Právo na rovnosť. 
  • Právo na slobodu a ochranu osoby.  
  • Právo na rovnakú ochranu podľa zákona.  
  • Právo nebyť nijakým spôsobom diskriminovaná.  
  • Právo nebyť podrobená mučeniu alebo inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu a trestu. 

Sú to práve tieto základné práva žien, ktoré sú v dôsledku násilia vážne a opakovane porušované. Takéto porušovanie bez včasnej, primeranej a odbornej intervencie zo strany relevantných štátnych a verejných inštitúcií môže viesť k ťažkej ujme na fyzickom a psychickom zdraví žien, alebo až k vraždám žien. 

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.