Ústavná sťažnosť

V roku 2018 sme podali ústavnú sťažnosť na Ústavný súd SR, ktorú sme podali  za porušenie základných práv a slobôd našej organizácie zo strany orgánov súdnej moci. V dôsledku nedostatočne pripravených podmienok a prostredia pre aplikáciu Zákona 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov zo strany zodpovedných štátnych orgánov sme sa dostali do situácie, v ktorej sme boli nútené vykonávať činnosť, ktorú nemáme popísanú v stanovách našej organizácie a ktorá bola v rozpore aj s akreditáciami, ktoré nám udelilo Ministerstvo spravodlivosti SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Podľa týchto akreditácií sme oprávnené a odborne spôsobilé poskytovať špecializovanú pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom.  

Napriek našim opakovaným snahám o dialóg v tejto veci s MS SR a okresnými súdmi v kraji, v rámci ktorých sme všetkých zainteresovaných oboznámili s vyššie popísaným stavom, nedošlo k jeho náprave. V rozpore s akreditáciami udelenými dvomi ministerstvami a jasnou špecifikáciou cieľových skupín, ktorým máme odbornosť a spôsobilosť poskytovať pomoc a podporu, čo aj od roku 1999 robíme na dennej báze, sme boli nútené poskytovať služby aj iným cieľovým skupinám. A to skupinám obetí trestných činov, pri ktorých nemáme odbornosť poskytovať pomoc a navyše v prípadoch mimo územia našej pôsobnosti.  

Voči rozhodnutiam súdov, ktoré nás ustanovovali ako subjekt poskytujúci pomoc v takýchto prípadoch, sme okrem toho nemali zákonnú možnosť podať sťažnosť. Za obdobie 9 mesiacov sme takto boli súdmi ustanovené ako subjekt poskytujúci pomoc vo viac ako 140 prípadoch, pričom išlo najmä o prípady ohrozovania mravnej výchovy maloletých detí zo strany ich rodičov. 

V našej sťažnosti sme okrem iného uviedli aj to, že považujeme za neprípustné, aby bola za nepripravenosť prostredia a nezabezpečenie dostatočného počtu organizácií na pomoc rôznym skupinám obetí trestných činov zo strany zodpovedných štátnych orgánov prenášaná zodpovednosť na mimovládne organizácie a to bez možnosti spravodlivého procesu.  

Tento stav sa zmenil až od januára 2019, keď došlo k zmene v príslušnom zákone a namiesto subjektov poskytujúcich pomoc obetiam súdy ustanovujú advokátov a advokátky. 

Ústavný súd našu sťažnosť napokon zamietol. Vo svojom rozhodnutí uznal, že „právna úprava Trestného poriadku v zmysle kvalifikácie, za akých podmienok bolo možné určitý subjekt za takéhoto zástupcu ustanoviť, nebola dôsledná a spôsobovala nejednotnosť v aplikačnej praxi“ a tiež, že „ustanovenie zástupcu z radov subjektov poskytujúcich pomoc obetiam bol problém v praxi, keďže neexistoval dostatok subjektov akreditovaných podľa zákona o obetiach trestných činov“. Skonštatoval však, že „námietky sťažovateľa v posudzovanej veci nevedú k záveru o protiústavnosti napadnutých rozhodnutí ani k záveru o pochybeniach takej ústavnoprávnej intenzity zo strany okresných súdov, na základe ktorých by v okolnostiach danej veci bolo možné vysloviť porušenie označených práv sťažovateľa“.   

Rozhodnutie súdu rešpektujeme. Zároveň veríme, že v budúcnosti nebude dochádzať k prenášaniu zodpovednosti za úroveň pripravenosti alebo nepripravenosti prostredia na implementáciu nových právnych noriem a zákonov zo štátnych orgánov, ktoré sú za to zodpovedné, na mimovládne organizácie.

Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.