Pripomienky k návrhu novely Zákona č. 274/2017 o obetiach trestných činov

Ministerstvo spravodlivosti SR pripravilo novelu zákona o obetiach trestných činov, v ktorej okrem iného navrhuje zriadenie takzvaných intervenčných centier pre obete domáceho násilia. Intervenčné centrá existujú napríklad v Rakúsku a účelom ich práce je proaktívna pomoc v prípadoch násilia na ženách v partnerských vzťahoch a domáceho násilia. Intervenčné centrá sú proaktívnou spoluprácou medzi políciou a podpornými službami pre ženy zažívajúce násilie alebo pre obete domáceho násilia. V prípade, že polícia pri zásahu v prípade násilia vykáže násilnú osobu zo spoločného bytu alebo domu, informuje obeť o službách intervenčného centra, ktoré obeť následne na základe informácie od polície proaktívne kontaktuje a ponúkne jej bezplatnú právnu pomoc v právnych krokoch, ktoré sú naviazané na vykázanie násilnej osoby – zväčša ide o podanie návrhu na neodkladné opatrenie, vydaním ktorého súd môže predlžiť dobu vykázania a tým zabezpečiť účinnejšiu ochranu obetí pred násilím.  

Na Slovensku zatiaľ takéto intervenčné centrá v legislatíve nemáme. Oceňujeme, že má MS SR snahu zvýšiť účinnosť nástrojov na ochranu obetí týmto spôsobom. Tiež vítame skutočnosť, že do procesu konzultácií k nastaveniu tejto časti novely zákona o obetiach prizvalo aj mimovládne organizácie, ktoré poskytujú pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch a sú akreditované ako subjekty poskytujúce pomoc podľa Zákona č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov. Keďže takto akreditovaných organizácií je len niekoľko, rozhodli sme sa do procesu konzultácií prizvať aj ďalšie organizácie, ktoré pracujú so ženami zažívajúcimi násilie a ich deťmi. Vytvorili sme online dotazník, v ktorom sme sa ich pýtali na 4 dôležité aspekty podoby intervenčných centier – či by malo byť intervenčné centrum jedno na kraj alebo by ich v kraji mohlo byť viac, ak v danom kraji pôsobí viacero organizácií, ktoré poskytujú pomoc a podporu ženám a ich deťom; či by mali byť intervenčné centrá špecificky zamerané na konkrétne skupiny obetí (napr. ženy zažívajúce násilie); či by polícia mala kontaktovať intervenčné centrum len ak dôjde vykázaniu násilnej osoby zo spoločného bytu alebo domu alebo aj v prípade iných intervencií (napr. zaistenie násilnej osoby) a či by mali byť intervenčné centrá zriadené ako nový typ služby pre ženy alebo ako rozšírenie pomoci a podpory, ktoré už dnes poskytujú špecializované poradenské centrá a bezpečné ženské domy.  

Dotazník vyplnilo 18 organizácií, ktoré poskytujú špecifickú pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Až 94,4 % oslovených organizácií si napríklad myslí, že intervenčné centrá by mali byť špecifické pre konkrétne skupiny obetí (v tomto prípade ženy zažívajúce násilie a ich deti): 

、 5 一 , Intervenénécentrum ma 【 
944 
030d12 6 0d1 0 「 901 一 
n - 0B3 ? Nmhla 
mo 0 ~ ee 10a 0 skupin

Okrem toho si drvivá väčšina z nich si myslí, že intervenčné centrá by mali byť rozšírením špecifických služieb, ktoré poskytujú poradenské centrá a bezpečné ženské domy, malo by ich byť v jednom kraji viac, ak je v ňom viac organizácií, ktoré majú záujem ako intervenčné centrum pôsobiť a tiež, že polícia by mala intervenčné centrum kontaktovať nielen pri vykázaní násilnej osoby, ale aj v prípade iných intervencií (zaistenie násilnej osoby) alebo pri výjazde hliadky k prípadu násilia. Výsledky prieskumu o názoroch špecifických organizácií sme poslali Ministerstvu spravodlivosti SR. 

Oceňujeme, že na základe ďalších konzultácií ministerstvo prijalo viaceré návrhy a pripomienky akreditovaných organizácií. Napriek tomu sme do medzirezortného pripomienkového konania predložili pripomienky, ktoré považujeme za zásadné a ktoré neboli zohľadnené v návrhu novely. Jednou z nich je už spomínaná požiadavka, aby organizácie akreditované pod MS SR ako subjekty poskytujúce pomoc obetiam, ktoré chcú pôsobiť ako intervenčné centrá, mali rovnako ako pri akreditácii možnosť vybrať si cieľovú skupinu. Sme presvedčené, že ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a aj iné obete domáceho násilia majú dostať špecifickú a vysoko odbornú pomoc a podporu zo strany organizácií, ktoré majú s prácou s konkrétno skupinou obetí dlhoročné skúsenosti. Zároveň, ak by bola intervenčným centrom organizácia, ktorá dlhodobo poskytuje pomoc a podporu pre konkrétnu skupinu obetí, dokázala by jej zabezpečiť nielen krízovú pomoc naviazanú na intervenciu polície, ale aj dlhodobú pomoc a podporu pri zmierňovaní dopadov prežitého násilia na jednom mieste a bez prerušenia. Nepovažujeme za dobré, aby táto možnosť výberu cieľovej skupiny neexistovala. Každá skupina obetí, či sú to ženy, deti alebo starší ľudia má špecifické potreby, potrebuje špecifické postupy pri riešení situácie násilia a vysoko odbornú a dlhodobú pomoc a podporu. Špecifickosť podporných služieb a aj intervenčných centier je preto potrebné zachovať. 

Predložili sme aj ďalšie pripomienky, ktoré sa týkali odškodňovania obetí trestných činov, ktoré novela rieši alebo predĺženia doby vykázania násilnej osoby zo spoločného obydlia. Navrhovali sme aj to, aby polícia kontaktovala intervenčné centrum nielen v prípade, že vykáže násilnú osobu, ale aj v prípade iných intervencií, napríklad pri zaistení násilnej osoby. Za ideálne by sme považovali, ak by intervenčné centrum dostávalo od polície informáciu o obeti vždy, keď policajná hliadka uskutoční výjazd v prípade hlásenia o násilí na ženách v partnerských vzťahoch alebo iného domáceho násilia a na základe vyhodnotenia situácie, do ktorej je privolaná, nevykoná na mieste žiadnu inú intervenciu.  

Myslíme si, že je to dôležité pre dôkladnú evidenciu prípadov a zaznamenávanie histórie násilia. Je to preto, že násilie na ženách v partnerských vzťahoch a iné domáce násilie sú trestné činy s vysokou latenciou. Na začiatku nemusí dochádzať k násilnému správaniu, ktoré napĺňa skutkovú podstatu nejakého trestného činu, avšak skúsenosti ukazujú, že násilné správanie sa časom stupňuje – stupňuje sa jeho frekvencia, aj závažnosť. Pre dôsledné a efektívne vyšetrovanie mnohých trestných činov súvisiacich s násilím na ženách a domácim násilím je potrebné mať podrobne zaznamenanú históriu násilia, ktorú by mohli pri takto nastavenej spolupráci intervenčné centrá evidovať. V neposlednom rade by to bol dobrý krok v prevencii závažných foriem násilia, ktoré majú vážne a dlhodobé následky alebo vrážd žien a detí v dôsledku násilia. 

Veríme, že vláda nakoniec príjme novelu, ktorá cez inštitút intervenčných centier zabezpečí špecifickú, vysoko odbornú ochranu, pomoc a podporu, ktorá bude vychádzať zo špecifických potrieb žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch a ich detí a aj ďalších skupinám obetí domáceho násilia. 

Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.