Výboru CEDAW sme predložili tieňovú správu

Začiatkom týždňa sme predložili tieňovú správu Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien (CEDAW). Tieňovú správu sme pripravili v spolupráci s Poradňou pre občianske a ľudské práva a s občianskym združením Ženské kruhy


Okrem časti, ktorú sme pripravili k násiliu na ženách v partnerských vzťahoch, tieňová správa obsahuje aj časť týkajúcu sa pôrodov, zaobchádzania so ženami pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri a po pôrode alebo prístupu žien k takejto zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19 a porušovania ich práv, ktorú pripravili Ženské kruhy. Poradňa pre občianske a ľudské práva sa v svojej časti správy zamerala na diskrimináciu rómskych žien pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v oblasti reprodukčného zdravia a pôrodnej starostlivosti, ako aj na prekážky v prístupe násilne sterilizovaných rómskych žien k spravodlivosti.

Tieňová správa je odozvou mimovládnych organizácií na správu, ktorú Výboru CEDAW pravidelne predkladá vláda SR v rámci svojich záväzkov napĺňať Dohovor OSN pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien. Svoju v poradí siedmu periodickú správu k napĺňaniu záväzkov vyplývajúcich Slovensku z tohto dohovoru, vláda Výboru CEDAW predložila svoju správu v roku 2021. Reaguje v nej najmä na otázky, ktoré jej Výbor CEDAW predložil na zodpovedanie. V máji 2023, prebehne vypočutie zástupcov a zástupkýň SR k tejto periodickej správe v rámci 85. zasadnutia Výboru CEDAW.


V našej časti správy sme sa venovali najmä tomu, ako je problematika násilia na ženách na Slovensku riešená v rámci politík a stratégií, ktoré majú smerovať k postupnému odstraňovaniu príčin a dopadov násilia na ženách. Výboru CEDAW sme priblížili vývoj verejnej a politickej diskusie k tejto problematike v posledných rokoch a vyjadrili sme znepokojenie nad tým, že sa z verejných politík k tejto téme postupne vytrácajú základné princípy a predpoklady na účinný boj s násilím na ženách ako je chápanie násilia na ženách ako vážneho porušovania ľudských práv žien a ako násilia, ktoré ženy zažívajú preto, že sú ženy a ktoré ich postihuje nepomerne viac. Rovnako sme sa dotkli toho, aký dopad má na riešenie problematiky násilia na ženách tento vývoj.      


V ďalších častiach sme sa zamerali na to, aký dopad má absencia mechanizmu systémového a udržateľného financovania špecifických podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie – telefonické linky pomoci, poradenské centrá a bezpečné ženské domy. Zdôraznili sme, že financovanie na báze projektov znamená nielen neustálu neistotu toho, či a aké zdroje budú mať špecifické podporné služby na to, aby mohli ďalej poskytovať pomoc a podporu, ale aj neúmernú administratívnu záťaž, vyčerpávanie a stratu autonómie.      


V oblasti ochrany detí žien, ktoré sú svedkami násilia na ich mamách, sme sa zamerali na súčasnú prax v oblasti súdnych konaní v tzv. poručenskej agende, keď súdy rozhodujú o zverení detí a o úprave práv a povinností rodičov k nim. Výbor sme informovali o tom, ako súdy a orgány sociálno-právnej ochrany detí zohľadňujú alebo nezohľadňujú podozrenie z toho, že dochádza alebo v minulosti dochádzalo k psychickému či fyzickému násiliu na mame detí a aké dopady má neskúmanie a nezohľadňovanie histórie násilia v týchto konaniach na bezpečie žien a ich detí.     


V neposlednom rade sme sa dotkli aj niektorých aspektov ochrany žien pred násilím ako sú vzdelávanie polície a iných orgánov činných v trestnom konaní o násilí na ženách, ich postupy a to, či je možné ich v súčasnosti dobre monitorovať a vyhodnocovať, aby sa jej intervencie mohli v budúcnosti zlepšovať.     

Pre každú oblasť sme Výboru CEDAW k formulovaniu jeho odporúčaní SR navrhli aj konkrétne opatrenia pre štát, aby mohla byť ochrana, pomoc a podpora pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti dostupnejšia, kvalitnejšia a účinnejšia. 

Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.