Pripomienky k návrhu odpočtu Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách 2014 – 2019

Spoločne s inými členkami a členmi Výboru pre rodovú rovnosť sme pripomienkovali návrh odpočtu Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019. Národný akčný plán (NAP) je kľúčový strategický dokument, ktorý pomenúva oblasti, v ktorých je potrebné dosiahnuť pokrok a zároveň aj konkrétne ciele a úlohy pre jednotlivé rezorty, samosprávy a iných aktérov. Správa o jeho plnení by mala poskytnúť dobrý obraz o tom, kam sme sa v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách za ostatných päť rokov posunuli, čo sa podarilo a čo nie. Na to, aby správa mohla naplniť tento cieľ, musí vychádzať nielen z podkladov zodpovedných rezortov, inštitúcií alebo samospráv, ale aj z dobre nastaveného zberu administratívnych a iných údajov. 

Odpočet NAP-u sme v rôznych častiach považovali za nedostatočný. V úvode našich pripomienok sme namietali  skutočnosť, že členky a členovia výboru dostali na pripomienkovanie pomerne rozsiahlej správy 4 a pol pracovného dňa, čo považujeme za nedostačujúce, nakoľko ide o materiál, ktorý má zároveň slúžiť ako podklad pre tvorbu nového národného akčného plánu. 

Namietali sme aj to, že v časti o vzdelávaní a osvete správa vykazovala aj vzdelávanie, ktoré nebolo špecificky zamerané na problematiku násilia na ženách. Poukázali sme aj na nedôsledné používanie terminológie, keďže NAP je špecificky zameraný na násilie na ženách a správa napriek tomu používa termín „domáce násilie“ častejšie ako termín „násilie na ženách“. Pri takejto nepresnosti pri používaní jazyka potom nie je jasné, či aktivity a ciele, o plnení ktorých správa hovorí,  boli v súlade so zameraním NAP-u.  

Vo viacerých častiach sme poukázali na to, že úlohy, ktoré boli v predkladanej správe označené ako splnené, nebolo možné takto označiť, nakoľko pri legislatívnych a iných opatreniach, ktoré spomína, nedošlo k vyhodnoteniu ich účinnosti. Ako príklad môžeme uviesť časť, v ktorej správa hovorí o využívaní elektronických náramkov a možnosti nariadenia domáceho väzenia pri trestných činoch, pri ktorých trestná sadzba nepresiahne 10 rokov. V správe sa však neuvádza v koľkých prípadoch násilia na ženách (nielen domáceho násilia) bol takýto alternatívny trest domáceho väzenia a/alebo elektronického monitoringu využitý a či nedošlo k recidíve. Podobných pripomienok sme dali v správe viac.  

Predkladateľ odpočtu NAP-u, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, niektoré z našich pripomienok prijal, ale pri viacerých argumentoval tým, že nami požadované merateľné výsledky nemá v podkladoch od jednotlivých rezortov alebo inštitúcií. Do budúcna sa tomu dá vyhnúť tak, že podklady k odpočtu NAP-u budú mať jasnú štruktúru a budú vyžadovať presné merateľné výsledky od všetkých aktérov. 

Správa o plnení NAP-u je nielen informáciou o tom, aký pokrok sme za obdobie jeho implementácie dosiahli, ale je aj základom pre tvorbu národného akčného plánu na nasledujúce obdobie. Bez dôsledného vyhodnocovania naplnenia cieľov a splnenia úloh nebudeme mať dobrý východiskový materiál pre ďalší NAP, čo bude stáť v ceste definovaniu cieľov, ktoré budú postupne smerovať k skutočným systémovým zmenám. 

Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.