Kick-off stretnutie

Úvodné stretnutie EÚ projektu Ochrana obetí rodovo podmieneného násilia – odpoveď na výzvy pandémie (RISKFREE)

Dňa 25. mája 2022 zorganizoval Autonómny ženský dom Záhreb úvodné stretnutie s partnerskými or-ganizáciami EÚ projektu Ochrana obetí rodovo podmieneného násilia – odpoveď na výzvy pandémie (RISKFREE). Stretnutie prebiehalo v osobnom kontakte a aj cez Zoom. Stretnutia sa zúčastnili zástupkyne a zástupca organizácií Autonómny ženský dom Záhreb, Centrum pre obete vojny – ROSA (Chorvátsko), Únia združení žien Heraklionu – UWAH (Grécko), Združenie pre nenásilnú komunikáciu – DNK (Slovinsko), NANE (Maďarsko) a Fenestra (Slovensko).

Počas stretnutia predstavila koordinátorka projektu roly a zodpovednosti partnerov projektu, analyzovali sme cieľové skupiny a rozprávali sme sa o tom, ako budeme realizovať hlavné aktivity. Jedným z bodov stretnutia boli aj finančné otázky a povinnosti partnerov.

Partnerské organizácie projektu prezentovali aktivity projektu 2, 3 a 4. Nasledujúca diskusia bola najmä o metodológii k organizácii tréningov pre inštitúcie, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie (polícia, súdy, sociálne pracovníčky a pracovníci), ako aj o prezentácii projektu na webových stránkach a sociálnych sieťach a komunikačných nástrojoch, ktoré budeme pre tento účel využívať.

V ďalšej časti stretnutia sme sa zamerali na tvorbu metodológie k prieskumu so ženami, ktoré majú skúsenosť s rodovo podmieneným násilím, ako aj spôsob robenia rozhovorov s nimi. Diskutovali sme aj o obsahu a metodológii k návrhu komparatívnej správy v národných jazykoch k odhadu nebezpečenstva v prípadoch rodovo podmieneného násilia na ženách.

Na záver partnerské organizácie diskutovali o národných podujatiach zameraných na prezentáciu výsledkov projektu a o záverečnej medzinárodnej konferencii k výsledkom projektu, ktorá sa uskutoční v Slovinsku.

„Tento projekt je financovaný Európskou úniou. Názory vyjadrené na tomto webovom sídle sú názormi autoriek, a preto nemusia vždy predstavovať stanovisko Európskej únie alebo Európskej komisie. Európska únia, ani Európska komisia nezodpovedá za obsah informácií uvedených na tomto webovom sídle.“
Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.