Workshopy pre príslušníkov a príslušníčky Policajného zboru v Košickom kraji

Polícia je jedna z kľúčových inštitúcií v ochrane žien zažívajúcich násilie a iných osôb ohrozených domácim násilím. Často je prvou inštitúciou, na ktorú sa ženy, či iné osoby ohrozené domácim násilím, obracajú, aby zastavila akútny stav ohrozenia, či ukončila dlhotrvajúce násilie.

 

Z tohto dôvodu je veľmi podstatné, aby všetky zložky Policajného zboru, ktoré prichádzajú do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie a iným osobami ohrozenými domácim násilím vedeli identifikovať násilie, rozpoznať rizikové faktory a mali jednotné postupy pri riešení prípadov násilia.

 

Preto sme v spolupráci s Krajským riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach zrealizovali workshopy k problematike domáceho násilia a násilia na ženách pre príslušníkov a príslušníčky Policajného zboru v Košickom kraji. Konkrétne pre príslušníkov a príslušníčky stálej služby Obvodných oddelení Policajného zboru, poverených príslušníkov a príslušníčky Policajného zboru a vyšetrovateľov a vyšetrovateľky.

 

Workshopy boli realizované 6. – 9. 11. 2023 paralelne v troch okresných mestách, v Košiciach, v Michalovciach a v Spišskej Novej Vsi. Posledný deň sme zrealizovali workshop ešte v meste Rožňava, pre príslušníkov a príslušníčky Policajného zboru z tohto okresu. Vďaka spolupráci a organizačnej podpore zo strany Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach a koordinovanej spolupráci troch Poradensko-intervenčných centier Fenestra, Pomoc rodine a Hana sa podarilo za 4 dni vzdelávať 283 príslušníkov a príslušníčok Policajného zboru zo všetkých okresov Košického kraja. Z okresu Michalovce, Sobrance a Trebišov sa workshopu zúčastnilo 73 príslušníkov a príslušníčok Policajného zboru, z okresu Spišská Nová Ves a Gelnica 61 a z okresu Košice, Košice-okolie a Rožňava 149.

 

Prvý blok workshopu bol zameraný na identifikáciu násilia, cez komplexné poznanie foriem, vzorcov a cyklu násilia a na porozumenie toho, ako sa násilie odlišuje od hádky, či konfliktu. Podrobne sme sa venovali rizikovým faktorom a odhadu nebezpečenstva, ktoré ženám a ich deťom hrozí. Polícia je inštitúcia, ktorá má nástroj na odhad nebezpečenstva. Cieľom však bolo priniesť lepšie porozumenie prepojenosti jednotlivých rizikových faktorov z nástroja a zdôrazniť rizikové faktory, ktoré súvisia s vraždami žien a detí. Na základe toho vie polícia zvoliť spôsob ochrany a pristúpiť k vhodným intervenciám.

 

Druhý blok bol zameraný na komunikáciu so ženami zažívajúcimi násilie a inými osoba ohrozenými domácim násilím, keďže má veľmi významnú rolu v prípade policajného zásahu. Ak cíti žena alebo iná osoba ohrozená domácim násilím, že jej skúsenosť polícia berie vážne, pristupuje k nej citlivo, nezľahčuje ju, tak to môže pomôcť k dôvere v políciu a jej postupy.  V súvislosti s tým sme s účastníkmi a účastníčkami zdieľali to, ako hovoriť a nehovoriť so ženou zažívajúcou násilie a inými osoba ohrozenými domácim násilím. Účastníci a účastnícky zároveň zdieľali svoje skúsenosti.

 

V závere workshopu sme diskutovali s príslušníkmi a príslušníčkami Policajného zboru o vykázaní osôb zo spoločného obydlia, o našej vzájomnej spolupráci, ako aj o návrhoch na zefektívnenie našej spolupráce v prospech žien zažívajúcich násilie a iných osôb ohrozených domácim násilím.

Projekt „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“ získal grant z Nórska v sume 486 622 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 72 993 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

 

Cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť špecializovaných poradenských centier pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti v Košickom kraji, prostredníctvom rozšírenia a skvalitnenia služieb v už existujúcich poradenských centrách v Košiciach, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi a zriadením nových poradenských centier v Rožňave, Gelnici a Sobranciach. Zároveň zlepšiť v Košickom kraji prístup žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch k informáciám o možnostiach pomoci a podpory v špecializovaných poradenských centrách, ako aj zlepšiť odozvu inštitúcií, na ktorých ženy a ich deti hľadajú ochranu pred násilím.    

 

Projekt realizuje Fenestra v partnerstve s OZHANA a OZ Pomoc rodine.

 

 

Viac o projekte: https://www.fenestra.sk/stojime-pri-zenach/

 

Za obsah článku sú zodpovedné organizácie Fenestra, OZ Hana a Pomoc rodine. Správca programu nenesie zodpovednosť za akékoľvek informácie obsiahnuté v tomto článku.

Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.