Riskfree

Projekt financovaný z prostriedkov EÚ „Ochrana obetí rodovo podmieneného násilia – reakcia na výzvy pandémie – RISKFREE” 

 

Autonómny ženský dom Záhreb koordinuje projekt financovaný z programu Európskej komisie Citizens, Equality, Rights and Values (CERV). Projekt realizuje spoločne s partnerskými organizáciami Centrum pre obete vojny – ROSA (Chorvátsko), Únia združení žien Heraklionu – UWAH (Grécko), Združenie pre nenásilnú komunikáciu – DNK (Slovinsko), NANE (Maďarsko) a Fenestra (Slovensko).

 

Účelom tohto projektu, ktorý sme začali realizovať 15. apríla 2022 a ktorý potrvá do 14. apríla 2024, je reagovať na nárast rodovo podmieneného násilia na ženách, aj počas pandémie, prostredníctvom preskúmania zvýšeného rizika ohrozenia násilím u žien v kontexte pandémie a aktualizácie alebo vytvorenia protokolu na poskytovanie podporných služieb online s cieľom zabezpečiť kontinuitu poskytovania podporných služieb pre ženy v čase krízy využívaním nových foriem poskytovania pomoci a podpory. Súčasťou projektu je aj aktualizácia metodológie na odhad nebezpečenstva. Projekt tiež zvýši kapacity služieb prvého kontaktu pre ženy zažívajúce násilie prostredníctvom tréningov zameraných na odhad nebezpečenstva. V neposlednom rade budeme vo všetkých krajinách, kde sa projekt realizuje, realizovať aj kampane na podporu nulovej tolerancie násilia na ženách v dievčatách a na informovanie žien o tom, kde hľadať pomoc.

 

Špecifické ciele projektu sú:

-prostredníctvom výskumu poskytnúť hĺbkovú analýzu potrieb žien zažívajúcich násilie, vrátane pomenovania nových výziev, ktoré v oblasti ohrozenia žien násilím priniesla pandémia

-zlepšiť ochranu a podporu žien vytvorením nástroja na odhad nebezpečenstva a protokolu pre poskytovanie pomoci a podpory ženám online

-poskytovanie psychologickej podpory ženám so skúsenosťou s rodovo podmieneným násilím, ktorá bude vychádzať z ich špecifických potrieb a kontextu a ktorá bude reagovať na nové výzvy, ktoré priniesla pandémia

-predchádzať rodovo podmienenému násiliu na ženách a bojovať proti nemu prostredníctvom intenzívnej kampane zameranej na zvyšovanie povedomia a na podporu výsledkov projektu

 

Cieľovými skupinami, ktoré budú priamo podporené aktivitami projektu, sú ženy so skúsenosťou s rodovo podmieneným násilím, vrátane žien – migrantiek a žien, ktoré sú obeťami obchodovania so ženami v balkánskych krajinách ako sú Chorvátsko a Slovinsko, ale tiež v Grécku, ako aj ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch na Slovensku a v Maďarsku.

 

Ďalšími cieľovými skupinami sú inštitúcie poskytujúce ochranu a podporu ženám so skúsenosťou s násilím (polícia, súdy, ÚPSVaR a iné sociálne služby), ktoré prichádzajú do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie a ich deťmi a široká verejnosť, ktorá bude informovaná o rodovo podmienenom násilí na ženách prostredníctvom kampane. Nepriamymi cieľovými skupinami sú ďalšie ženy so skúsenosťou s rodovo podmieneným násilím, na situáciu ktorých bude mať realizácia projektu dlhodobý pozitívny dopad (predchádzanie násiliu, vyššia miera ochrany a podpory zo strany inštitúcií).

 

Od projektu očakávame, že naštartuje zmeny, keďže identifikuje potreby žien so skúsenosťou s rodovo podmieneným násilím počas pandémie, vytvorí nástroje na včasnú identifikáciu násilia, čo bude viesť k lepšej pomoci a podpore a prispeje k vyššej ochrane žien pred násilím. Vzdelávanie zástupcov a zástupkýň inštitúcií zodpovedných za ochranu a pomoc ženám zažívajúcim násilie prispeje k posilneniu ich schopnosti reagovať na špecifické potreby žien zažívajúcich násilie, aj v kontexte pandémie a k prevencii ďalšieho násilia.

„Tento projekt je financovaný Európskou úniou. Názory vyjadrené na tomto webovom sídle sú názormi autoriek, a preto nemusia vždy predstavovať stanovisko Európskej únie alebo Európskej komisie. Európska únia, ani Európska komisia nezodpovedá za obsah informácií uvedených na tomto webovom sídle.“
Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.