Stretnutie k výmene skúseností pri ochrane žien zažívajúcich násilie

V rámci projektu RISKFREE sme zorganizovali stretnutie k výmene skúseností pri ochrane žien zažívajúcich násilie medzi intervenčnými centrami pre obete domáceho násilia, políciou a oddeleniami sociálno-právnej ochrany detí z rôznych regiónov Slovenska.

 

Hlavným cieľom podujatia bolo informovať účastníkov o projekte RISKFREE a predstaviť jeho hlavné výsledky a výstupy. Zároveň poslúžilo na sprostredkovanie hlbšej diskusie medzi príslušnými odborníkmi o bezpečnosti žien – obetí partnerského násilia a ich detí s využitím konkrétnych výstupov projektu. Stretnutie prebehlo v hybridnej forme so 41 účastníčkami a účastníkmi.

 

 

Prvá časť stretnutia bola venovaná prezentácii projektu a jeho hlavných výstupov a výsledkov, z ktorých sme podrobnejšie predstavili prieskum so ženami zameraný na ich skúsenosti s rôznymi inštitúciami a profesiami pri hľadaní pomoci a ochrany pred násilím, ako aj nástroj na hodnotenie rizika. Predstavili sme aj kampaň realizovanú v rámci projektu a video z kampane.

 

Ďalej sme spolu s účastníčkami a účastníkmi stručne zhrnuli povinnosti ich príslušných inštitúcií a organizácií, ktoré sa konkrétne týkajú právnych predpisov na ochranu obetí vrátane hodnotenia rizika, aby sme vytvorili rámec pre ďalšiu diskusiu.

Nasledovala diskusia a výmena skúseností s hodnotením rizika v prípadoch partnerského násilia páchaného na ženách a ich deťoch.

 

V neposlednom rade bola záverečná časť podujatia zameraná na skúsenosti s vydávaním ochranných príkazov súdmi. Súčasťou tejto diskusie bola aj výmena informácií týkajúcich sa rozdielov v praxi súdov a iných relevantných inštitúcií v rôznych regiónoch Slovenska. Keďže súčasťou zaistenia bezpečnosti žien je aj ochrana detí, výmena skúseností sa dotkla aj problematiky konaní o úprave práv a povinností k maloletým deťom.

Projekt „Ochrana obetí rodovo podmieneného násilia – odozva na výzvy pandémie (RISKFREE)“ je financovaný z programu Európskej komisie Občania, rovnosť, práva a hodnoty (Citizens, Equality, Rights and Values – CERV).

„Tento projekt je financovaný Európskou úniou. Názory vyjadrené na tomto webovom sídle sú názormi autoriek, a preto nemusia vždy predstavovať stanovisko Európskej únie alebo Európskej komisie. Európska únia, ani Európska komisia nezodpovedá za obsah informácií uvedených na tomto webovom sídle.“

Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.