Správa k odhadu nebezpečenstva

Komplexná správa za Slovensko – medzinárodné štandardy a súčasná prax v oblasti odhadu nebezpečenstva

 Cieľom správy bolo zmapovať medzinárodné štandardy a záväzky v oblasti odhadu nebezpečenstva v prípadoch násilia na ženách a zároveň popísať do akej miery súčasná prax relevantných inštitúcií a organizácií na Slovensku napĺňa tieto štandardy.

Prvá časť dokumentu sa venuje definíciám a vysvetleniu dôležitých pojmov, ako sú odhad nebezpečenstva, riadenie rizík alebo nástroj na odhad nebezpečenstva. V ďalšej časti je správa zameraná na analýzu medzinárodných štandardov a záväzkov týkajúcich sa odhadu nebezpečenstva v prípadoch násiliu na ženách. Za týmto účelom v správe uvádzame všetky relevantné medzinárodné dokumenty, ktoré zdôrazňujú odhad nebezpečenstva a manažment rizík, ako dôležitú súčasť predchádzania násiliu na ženách a ochrany žien pred násilím.

Tretia časť správy je zameraná na národný legislatívny rámec, štandardy a implementáciu odhadu nebezpečenstva a manažmentu rizík v praxi relevantných inštitúcií a organizácií. V tejto časti sme sa pozreli aj na to, aký je súčasný právny rámec k problematike násilia na ženách na Slovensku. Na túto časť nadväzuje zhrnutie dôležitých zistení z prieskumu so ženami zažívajúcimi násilie k ich skúsenostiam s inštitúciami a mimovládnymi organizáciami pred a počas pandémie.

Poslednú časť dokumentu tvoria závery a odporúčania k systémovým riešeniam, ktoré štát potrebuje mať na to, aby mohol skutočne chrániť ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti pred násilím nielen krátkodobo, v situácii akútneho nebezpečenstva a ohrozenia, ale aj dlhodobo a zabezpečiť im tak právo na život bez násilia.

Správa vznikla v rámci projektu „Ochrana obetí rodovo podmieneného násilia – odozva na výzvy pandémie (RISKFREE)“ financovaného z programu Európskej komisie Občania, rovnosť, práva a hodnoty (Citizens, Equality, Rights and Values – CERV).

„Tento projekt je financovaný Európskou úniou. Názory vyjadrené na tomto webovom sídle sú názormi autoriek, a preto nemusia vždy predstavovať stanovisko Európskej únie alebo Európskej komisie. Európska únia, ani Európska komisia nezodpovedá za obsah informácií uvedených na tomto webovom sídle.“
Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.