ČO SÚ ŠPECIFICKÉ PODPORNÉ SLUŽBY PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE?

Špecifické podporné služby poskytujú ochranu a pomoc ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch a ich deťom. Sú jedným z kľúčových nástrojov a pilierov prevencie násilia na ženách, ako aj zmierňovania dopadov, ktoré má násilie na životy žien a ich detí, ale aj na spoločnosť. 

K špecifickým podporným službám pre ženy patria špecializované telefonické linky pomoci, poradenské centrá a bezpečné ženské domy. Väčšinou ich prevádzkujú nezávislé mimovládne organizácie. Základnými princípmi ich práce sú bezpečie, posilnenie a spoločenská zmena.  

Bezpečie žien a ich detí je vždy pre na prvom mieste. Preto so ženami pracujú na zvýšení ich bezpečia a bezpečia ich detí prostredníctvom odhadu miery ohrozenia, ktoré žene zo strany násilného partnera alebo bývalého partnera hrozí, a vytváraním bezpečnostných plánov so ženami. Princíp bezpečia sa týka aj samotných priestorov, v ktorých sa špecifické podporné služby poskytujú a má byť pre ženy a deti bezpečným priestorom nielen fyzicky, ale najmä v zmysle dôvery a dôvernosti informácií alebo rešpektovania skúsenosti žien s násilím, ich názorov a potrieb.  

Posilnenie žien je komplexný princíp, ktorý je prítomný pri poskytovaní pomoci a podpory stále. V širšom zmysle slova znamená otváranie a získavanie nových možností a príležitosti, aby ženy a ich deti mohli opäť žiť sebaurčujúci a slobodný život bez násilia. Je postavený na uznaní skúsenosti žien s násilím, na rešpekte k ich ľudským právam a ľudskej dôstojnosti. 

Špecifické podporné služby vychádzajú z toho, že násilie na ženách je porušovanie ľudských práv žien a je výsledkom nerovností a diskriminácie, ktoré ženy v spoločnosti zažívajú a ktoré sú podhubím násilia na ženách. Preto je ďalším princípom práce špecifických podporných služieb aj prispievať k systémovým zmenám, ako sú zmeny zákonov a praxe inštitúcií pri ochrane a pomoci ženám a ich deťom. Mnohé organizácie preto vedú dialóg s vládami a zodpovednými štátnymi a verejnými inštitúciami, aby štát prevzal plnú zodpovednosť za riešenie problematiky násilia na ženách. Pripomienkujú zákony, rozvíjajú spoluprácu s inštitúciami a inými organizáciami, vzdelávajú iných. Spoločenská zmena je aj zmena postojov spoločnosti, a preto mnohé organizácie pripravujú aj kampane na zvýšenie povedomia a informovanosti ľudí o násilí na ženách alebo robia preventívne aktivity smerom k mladým ľuďom.  

TELEFONICKÉ LINKY

Špecifické telefonické linky pre ženy zažívajúce násilie poskytujú priestor pre bezpečný a dôverný rozhovor so ženou o jej skúsenosti s násilím. Často slúžia ako prvý kontakt pre ženy so špecifickými podpornými službami alebo inštitúciami. Je to prvý kontakt postavený na rešpekte skúsenosti žien s násilím. Ženám garantuje anonymitu a dôvernosť informácií. Telefonické linky poskytujú ženám aj krízovú pomoc v situáciách ohrozenia cez odhad miery nebezpečenstva a tvorbu bezpečnostných plánov so ženami. Poskytujú ženám potrebné informácie o násilí na ženách, ale aj informácie o postupoch a kompetenciách rôznych inštitúcií alebo informácie o možnostiach ubytovania v bezpečných ženských domoch. V neposlednom rade sú telefonické linky pomoci k dispozícii aj blízkym osobám žien zažívajúcich násilie, ktorí sa chcú poradiť o tom, ako môžu žene pomôcť a čo môžu urobiť.  

Na Slovensku máme Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie, ktorá je nonstop a je bezplatná a k dispozícii je na čísle 0800 212 212. Telefonické linky pomoci má aj väčšina organizácií, ktoré prevádzkujú špecializované poradenské centrá pre ženy zažívajúce násilie a bezpečné ženské domy. Ich existencia je kľúčová práve preto, že sú často prvým kontaktom a zároveň pomyslenou bránou k ďalšej ochrane a pomoci. 

PORADENSKÉ CENTRÁ 

Poradenské centrá pre ženy zažívajúce násilie poskytujú ženám krízovú pomoc a dlhodobú a bezplatnú pomoc a podporu. Vychádzajú z potrieb žien a majú dobrú znalosť prostredia a inštitúcií v mieste, kde pôsobia. Aj v ich práci je bezpečie žien a ich detí na prvom mieste. S otázkou bezpečia žien a ich detí pracujú nielen v prvom kontakte so ženami na telefonických linkách, ktoré sú väčšinou súčasťou podporných služieb, ktoré poskytujú, ale počas celého obdobia poskytovania pomoci a podpory. Násilné správanie ich partnerov sa v čase mení a s ním aj miera ohrozenia. Inak pracujú so zvyšovaním bezpečia žien a ich detí v čase, keď ženy žijú v jednej domácnosti s násilným partnerom, v porovnaní s obdobím, keď žena plánuje odchod z násilného vzťahu alebo je už po odchode od násilného partnera. Súčasťou pomoci a podpory je zväčša aj bezplatné právne poradenstvo a právna pomoc, ako aj psychologické poradenstvo a pomoc, podpora v kontakte s inštitúciami a aj praktická pomoc. Okrem toho, pomáhajú ženám a ich deťom zmierňovať a odstraňovať dopady prežitého násilia na ich vzťahy a psychické zdravie. Zvyčajne pracujú so ženami, ktoré žijú s násilným partnerom alebo sú po odchode z násilného vzťahu a nemajú potrebu odísť aj s deťmi do bezpečného ženského domu, pretože majú vlastné možnosti bývania, odsťahovali sa k rodičom alebo sú v situácii, že ich násilný partner bol políciou vykázaný zo spoločného bytu alebo domu kvôli tomu, že ich a deti ohrozoval. Niektoré poradenské centrá sú súčasťou bezpečných ženských domov. 

BEZPEČNÉ ŽENSKÉ DOMY 

Napriek tomu, že ženy zažívajúce násilie a ich deti majú mať garantované právo zostať na mieste, kde bývajú a sú situácie a okolnosti, keď ženy aj s deťmi musia odísť z domu a ísť do bezpečia. Bezpečné ženské domy poskytujú okamžité a bezpečné ubytovanie. Na prvom mieste je bezpečie žien a ich detí, a preto musia mať rôzne bezpečnostné opatrenia. Sú však oveľa viac než len strechou nad hlavou. Mnohé z nich ženám poskytujú komplexnú pomoc a podporu v kontakte s inštitúciami, vo vzťahu k deťom, v súdnych konaniach, psychologickú a právnu pomoc alebo pomoc pri hľadaní zamestnania a riešení ich ekonomickej situácie. 

Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.