Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo-podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji (2015-2017)

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projekt číslo DGV02001 „Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo-podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji“ bol podporený sumou 374 769€ v rámci programu SK 09 Domáce a rodovo-podmienené násilie. Správca programu je Úrad vlády SR. Prijímateľ projektu Košický samosprávny kraj. Partneri projektu Fenestra, Pomoc rodine, Kotva n.o. Trebišov a OZ Hana.

Realizáciou projektu sme prispeli k zvýšeniu dostupnosti a k zlepšeniu kvality špecifických služieb pre ženy zažívajúce partnerské násilie a ich deti v Košickom samosprávnom kraji, ktoré sú v súlade s medzinárodnými a národnými dokumentami a minimálnymi štandardami rady Európy. Komplexné špecializované poradenstvo bolo ženám a ich deťom poskytované s primárnym cieľom zabezpečiť im bezpečie, posilnenie, prekonávanie sociálnej izolácie a iných závažnych dopadov z prežitého násilia.

Rodovo podmienené násilie je komplexný problém a na jeho riešení sa podieľa mnoho štátnych a verejných inštitúcií. Na to, aby ženy zažívajúce násilie a ich deti našli rýchlu a účinnú pomoc a ochranuje potrebné, aby pracovníci a pracovníčky štátnych a verejných inštitúcií boli scitlivení/né na problematiku násilia ne ženách a mali prístup k informáciám. Realizáciou konferencií, workshopov, stretnutí multi-inštitucionálnej spolupráce a vytvorením publikácie pre inštitúcie sme prispeli k zvýšeniu informovanosti a k rozvoju zručností odborníčok a odborníkov z inštitúcií, ktoré a ktorí prichádzajú do kontaktu so ženami zažívajúcimi partnerské násilie a ich deťmi.

Cieľ projektu

Znížené rodovo podmienené násilie

Cieľové skupiny

Ženy zažívajúce rodovo podmienené partnerské násilie boli primárnou cieľovou skupinou projektu.

Výstupy projektu a indikátory výstupov

Podpora existujúcich alebo vybudovanie nových služieb určených špecificky pre ženy ohrozené násilím a zažívajúce násilie a ich deti – azylové domy pre ženy a poradenské centrá.

Počet podporených existujúcich poradenských centier: 4

Počet prípadov poskytnutia poradenstva – obetiam násilia na ženách za obdobie jedného roka: 735

Výsledky projektu a indikátory výsledkov

Zvýšenie dostupnosti a kvality špecializovaného poradenstva

Počet druhov a foriem poskytovaného poradenstva: 19

Počet stretnutí špecializovaných MVO (partneri projektu) zameraných na výmenu skúseností: 5

Počet letákov pre ženy s informáciami o násilí a špecializovaných službách v KSK: 8500

Zvýšenie citlivosti, informovanosti a zručností pracovníčok a pracovníkov štátnych a verejných inštitúcií

Počet workshopov zameraných na scitlivovanie a vzdelávanie pre pracovníčky/ov štátnych a verejných inštitúcií: 11

Počet stretnutí zameraných na potrebu multiinštitucionálnej spolupráce: 20

Informačná brožúra pre  pracovníkov/čky štátnych a verejných inštitúcií: 2800

Zvýšenie citlivosti, informovanosti detí a mladých ľudí na problematiku rodovo podmieneného partnerského násilia.

Počet divadelných predstavení: 6

Počet diskusií s demi a mladými ľuďmi: 62

Aktivity projektu, ktoré realizovala Fenestra

Úvodná konferencia „Spoluprácou k lepšej podpore a ochrane žien pred násilím“

Dňa 21.4.2016 sa v košickej Tabačke Kulturfabrik konala konferencia „Spoluprácou k lepšej podpore a ochrane žien pred násilím“. Cieľom konferencie bolo podporiť myšlienku spolupráce medzi MVO a štátnymi a verejnými inštitúciami pri ochrane, pomoci a podpore žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch a ich detí. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 100 zástupkýň a zástupcov organizácií a inštitúcií z rôznych okresov košického kraja.

Konferenciu realizoval Košický samosprávny kraj v spolupráci s mimovládnymi organizáciami Fenestra z Košíc, Kotva n.o. z Trebišova, Pomoc rodine z Michaloviec a OZ HANA zo Spišskej Novej Vsi v rámci projektu „Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji“ podporeného z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

Projekt, jeho aktivity a ciele, predstavila Ing. Zuzana Jusková, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Košického samosprávneho kraja, a Dušana Karlovská z Fenestry, ktorá zúčastneným poskytla prehľad základných údajov o výskyte násilia na ženách v partnerských vzťahoch aj s prepočtom odhadovaného počtu žien, ktoré násilie zo strany manžela alebo partnera ročne zažijú v jednotlivých okresoch košického kraja. 

Na konferencii, ktorá bola vedená netradične, nielen formou panelových diskusií s príspevkami, ale aj moderovaných diskusií, sa mala odborná verejnosť možnosť priamo zoznámiť s partnerskými organizáciami projektu a vypočuť si ich skúsenosti z práce so ženami zažívajúcimi násilie a ich deťmi. Najviac u prítomných zarezonovala výzva na nulovú toleranciu násilia na ženách, ktorú vyjadrila Mária Hargašová z občianskeho združenia Pomoc rodine. Účastníčky a účastníci konferencie ocenili túto výzvu dlhým potleskom.       

V časti zameranej na národnú úroveň boli predstavené Štandardy pre poskytovanie komplexnej podpory a pomoci pre ženy zažívajúce násilie, ktoré predstavujú na Slovensku dôležitý materiál o východiskách a princípoch práce v téme násilia na ženách. Ďalší príspevok odbornej verejnosti predstavil bezplatnú, non-stop Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie, ako aj príklady účinnej spolupráce Národnej linky a inštitúcií pri riešení situácie násilia v niektorých konkrétnych prípadoch. Na záver tejto časti prezentoval zástupca Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie jeho doterajšie a plánované aktivity.

V záverečnej moderovanej diskusii svoje skúsenosti a význam spolupráce hodnotili členky Pracovnej skupiny na prevenciu a elimináciu násilia na ženách v Košiciach, ktoré sa zhodli na tom, že vzájomná spolupráca prináša lepšie a komplexnejšie informácie ženám, ktoré sa obrátia na rôzne inštitúcie, a citlivejší a podpornejší prístup. Ako povedala Agáta Grančičová, ktorá v Pracovnej skupine zastupuje Košický samosprávny kraj, „je dobré cítiť a vedieť, že sme v tom všetci spolu a ťaháme za jeden koniec.“

Organizátorky konferencie ocenili záujem odbornej verejnosti z rôznych miest a okresov o problematiku násilia na ženách a vyjadrili záujem pokračovať v rozvíjaní spolupráce medzi inštitúciami a organizáciami s cieľom zlepšiť prístup žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch k účinnej a kvalitnej ochrane, pomoci a podpore.

Poskytovanie poradenstva

Počas realizácie projektu (1.1.2016 – 30.4.2017) sme v Poradenskom centre Fenestra poskytli poradenstvo 355 ženám. Ženám sme poskytli rôzne formy a druhy poradenstva.

Formy poradenstva, ktoré sme ženám poskytovali:

Telefonické poradenstvo

Mailové poradenstvo

Osobný kontakt

Terénna práca (mobilné poradenstvo)

Komunikácia poštou

Písomnosť

Štúdium dokumentácie ku klientke

Jednanie za klientku

Záznam

Druhy poradenstva, ktoré sme ženám poskytovali:

Krízová intervencia

Sociálne poradenstvo

Psychologické poradenstvo

Ekonomické poradenstvo

Konzultácia o klientke s inštitúciami

Konzultácia o klientke s tretími osobami

Právna konzultácia

Právne poradenstvo

Advokátske zastupovanie

Okrem samotných žien nás kontaktovali aj rôzne inštitúcie, blízki ľudia žien zažívajúcich násilie (rodina, priatelia/ky, známi/e a pod.). Počas obdobia 1.1.2016-30.4.2017 sme zrealizovali 235 úkonov s tretími osobami.

Leták pre ženy

Workshopy pre pracovníčky a pracovníkov štátnych a verejných inštitúcií

V období 1.1.2016-30.4.2017 sme zrealizovali 4 workshopy zamerané na zvyšovanie informovanosti k problematike násilia na ženách.

Workshop 1

Dátum: 14.06.2016

Miesto: Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava, Zakarpatská 19, 048 01 Rožňava

Čas: 08:00 – 12:00

Zloženie skupiny: pracovníci a pracovníčky Mestského úradu Rožňava, terénni sociálni pracovníci, terénne sociálne pracovníčky, komunitní pracovníci a komunitné pracovníčky z mesta Rožňava a ďalších okolitých obcí Slavošovce a Nižná Slaná.

Počet účastníkov a účastníčok: 14

Workshop 2

Dátum: 21.06.2016

Miesto: Telegrafia a. s., Lomená 7, 040 01 Košice

Čas: 08:00 – 12:00

Zloženie skupiny: pracovníčky Centra právnej pomoci, pracovníčky UPSVaR, pracovníčky Okresného úradu, priestupkové oddelenie, pracovníčka neziskovej organizácie.

Počet účastníkov a účastníčok: 9

Workshop 3

Dátum: 21.3.2017

Miesto: Telegrafia, a.s., Lomená 7, 040 01 Košice

Čas: 08:00 – 12:00

Zloženie skupiny: pracovníci a pracovníčky obvodných oddelení a oddelení kriminálnej polície policajného zboru z Košíc a jedna pracovníčka oddelenia kriminálnej polície  policajného zboru v Rožňave.

Počet účastníkov a účastníčok: 10

Workshop 4

Dátum: 23. 03. 2017

Miesto: Telegrafia, a.s., Lomená 7, 040 01 Košice

Čas: 08:00 – 12:00

Zloženie skupiny: pracovníci a pracovníčky obvodných oddelení a oddelení kriminálnej polície policajného zboru z Košíc a Košice – okolie.

Počet účastníkov a účastníčok: 12

Stretnutia pracovnej skupiny

V období 1.1.2016-30.4.2017 sme zrealizovali 9 stretnutí Pracovnej skupiny zameranej na prevenciu a elimináciu násilia na ženách v Košiciach (PS KE). Stretnutia sa konajú previdelne raz do mesiaca (s výnimkou niektorých období roka, ktoré sú záťažové alebo spojené s dovolenkovým obdobím – vtedy sa snažíme mať stretnutie aspoň raz za dva mesiace). Každé stretnutie sa koná v priestoroch jednej z inštitúcií zastúpených v Pracovnej skupine. Inštitúcie sa v hosťovaní stretnutí striedajú. Prácu Pracovnej skupiny koordinuje Fenestra.

Stretnutie 1

Dátum: 14.04.2016

Zastúpené inštitúcie: Oddelenie kriminálnej polície OR PZ Košice (OKP OR PZ), ÚPSVaR SPOD Košice, Mesto Košice – Komunitné centrum (KC) Luník IX, Komunitné centrum Sládkovičova, KSK – Oddelenie soc. vecí a zdravotníctva, Mestská časť Košice – Juh, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (UNLP), Fenestra Košice

Hostky a hostia: Národná linka pre ženy zažívajúce násilie, Inštitút pre výskum práce a rodiny, ZNB Adlerova Košice

Témy stretnutia: Predstavenie pomoci a podpory, ktorú ženám zažívajúcim násilie poskytuje Národná linka (NL) a tiež konkrétne príklady spolupráce NL s inými inštitúciami pri riešení krízových telefonátov. Ďalšou témou stretnutia bol zber a vyhodnocovanie údajov o násilí na ženách na Slovenku – aké údaje jednotlivé inštitúcie zbierajú, čo nám tieto údaje o násilí na ženách hovoria, aké údaje sa na Slovensku nezbierajú a potreba zladenia zberu údajov na národnej, ale aj európskej úrovni (prezentácia B. Holubová, IVPR). K obidvom témam boli pripravené prezentácie, po ktorých nasledovala diskusia medzi členkami PS KE a pozvanými hostkami a hosťmi.

Stretnutie 2

Dátum: 12.05.2016

Zastúpené inštitúcie: Mesto Košice – Komunitné centrum (KC) Luník IX, KSK – Oddelenie soc. vecí a zdravotníctva, Mestská časť Košice – Juh, Fenestra Košice

Témy stretnutia: Keďže PS KE mala nové členky za jednotlivé inštitúcie a pribudla aj nová inštitúcia (UNLP), jednou z tém stretnutia bolo predstavenie histórie vzniku a aktivít PS KE od r. 2007. Potom sme spoločne robili brainstorming o ďalšom smerovaní PS KE. Priestor bol tradične vyhradený aj na výmenu informácií a diskusii k aktuálnemu dianiu v rámci jednotlivých inštitúcií, ktoré sa týka problematiky násilia na ženách.

Stretnutie 3

Dátum: 09.06.2016

Zastúpené inštitúcie: Mesto Košice – Komunitné centrum (KC) Luník IX, KSK – Oddelenie soc. vecí a zdravotníctva, Mestská časť Košice – Juh, ÚPSVaR SPOD Košice, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (UNLP), Fenestra Košice

Témy stretnutia: V úvode sme sa venovali výmene informácií a diskusii k aktuálnemu dianiu v rámci jednotlivých inštitúcií, ktoré sa týka problematiky násilia na ženách. PS KE začala pracovať na stratégii – úvodný brainstorming a diskusia.

Stretnutie 4

Dátum: 30.06.2016

Zastúpené inštitúcie: Mesto Košice – Komunitné centrum (KC) Luník IX, Komunitné centrum Sládkovičova, KSK – Oddelenie soc. vecí a zdravotníctva, Mestská časť Košice – Juh, ÚPSVaR SPOD Košice, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (UNLP), Oddelenie kriminálnej polície OR PZ Košice (OKP OR PZ), Fenestra Košice

Témy stretnutia: Výmena informácií a diskusia k aktuálnemu dianiu v rámci jednotlivých inštitúcií, ktoré sa týka problematiky násilia na ženách. PS KE pokračovala v procese tvorby svojej stratégie – predstavenie a diskusia k metóde tvorby stratégie a definovanie cieľov.

Stretnutie 5

Dátum: 22.09.2016

Zastúpené inštitúcie: Mesto Košice – Komunitné centrum (KC) Luník IX, KSK – Oddelenie soc. vecí a zdravotníctva,, Mestská časť Košice – Juh, ÚPSVaR SPOD Košice, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (UNLP), Oddelenie kriminálnej polície OR PZ Košice (OKP OR PZ), Fenestra Košice

Témy stretnutia: Výmena informácií a diskusia k aktuálnemu dianiu v rámci jednotlivých inštitúcií, ktoré sa týka problematiky násilia na ženách. PS KE pokračovala v tvorbe stratégie.

Stretnutie 6

Dátum: 25.10.2016

Zastúpené inštitúcie: Mesto Košice – Komunitné centrum (KC) Luník IX, KSK – Oddelenie soc. vecí a zdravotníctva, Mestská časť Košice – Juh, ÚPSVaR SPOD Košice, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (UNLP),, Oddelenie kriminálnej polície OR PZ Košice (OKP OR PZ), Fenestra Košice

Témy stretnutia: Výmena informácií a diskusia k aktuálnemu dianiu v rámci jednotlivých inštitúcií, ktoré sa týka problematiky násilia na ženách. Plánovanie aktivít kampane 16 dní aktiviymu proti násiliu páchanému na ženách a celoslovenskej konferencii v Bratislave a diskusia. PS KE vypracovala návrh obsahového zamerania svojich ďalších stretnutí na základe potrieb a záujmu členiek PS.

Stretnutie 7

Dátum: 19.01.2017

Zastúpené inštitúcie: KSK – Oddelenie soc. vecí a zdravotníctva, Mestská časť Košice – Juh, ÚPSVaR SPOD Košice, Oddelenie kriminálnej polície OR PZ Košice (OKP OR PZ), Fenestra Košice

Témy stretnutia: Výmena informácií a diskusia k aktuálnemu dianiu v rámci jednotlivých inštitúcií, ktoré sa týka problematiky násilia na ženách. Pokračovanie v tvorbe stratégie. Úvodná diskusia k príprave brožúry o násilí na ženách – jej účel, cieľové skupiny, možný formát brožúry. Prezentácia členky PS KE za Fenestru k obsahu Istanbulského dohovoru – jednou z oblastí zájmu, na ktorej sa PS KE zhodla pri plánovaní obsahu svojich stretnutí, bolo aj hlbšie oboznámenie sa s obsahom Istanbulského dohovoru a možným praktickým významom a prínosu pre riešenie problemtaiky násilia na ženách.

Stretnutie 8

Dátum: 09.02.2017

Zastúpené inštitúcie: Mesto Košice – Komunitné centrum (KC) Luník IX, Mestská časť Košice – Juh, ÚPSVaR SPOD Košice, Oddelenie kriminálnej polície OR PZ Košice (OKP OR PZ), Fenestra Košice

Témy stretnutia: Výmena informácií a diskusia k aktuálnemu dianiu v rámci jednotlivých inštitúcií, ktoré sa týka problematiky násilia na ženách a diskusia k rôznym aspektom situácie a dynamiky násilia cez skúsenosti PS KE. Plánovanie termínov stretnutí PS na rok 2017. Spoločná práca na brožúre pre inštitúcie – formát a obsah vyplývajúci z potrieb jednotlivých inštitúcií.

Stretnutie 9

Dátum: 02.03.2017

Zastúpené inštitúcie: Mesto Košice – Komunitné centrum (KC) Luník IX, Mestská časť Košice – Juh, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (UNLP), Oddelenie kriminálnej polície OR PZ Košice (OKP OR PZ), Fenestra Košice

Témy stretnutia: Výmena informácií a diskusia k aktuálnemu dianiu v rámci jednotlivých inštitúcií, ktoré sa týka problematiky násilia na ženách. Spoločná práca na brožúre pre inštitúcie – obsah, rozdelenie kapitol, dohodnutie spôsobu práce a jej koordinácie.

Príručka pre zamestnancov a zamestnankyne štátnych a verejných inštitúcií a neziskových organizácií

Táto príručka je určená zamestnankyniam a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií a mimovládnych organizácií, ktoré a ktorí sa dostávajú do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie a/alebo ich deťmi. Hoci vnímame skutočnosť, že násilie, ku ktorému dochádza v sfére domácnosti, postihuje aj ďalšie cieľové skupiny a uznávame jeho závažnosť, táto príručka je zameraná na ženy, ktoré zažívajú násilie v partnerských vzťahoch, teda zo strany svojich manželov, partnerov, alebo bývalých manželov a partnerov, a na ich deti. Takéto zameranie sme zvolili kvôli tomu, že násilie na ženách má špecifiká, ktoré vyplývajú z jeho príčin a preto vyžaduje špecifické postupy, ale aj zo samotného zamerania činnosti Pracovnej skupiny na prevenciu a elimináciu násilia na ženách v Košiciach (ďalej len Pracovná skupina), ktorá brožúru pripravila.

Príručka slúži ako študijný materiál k problematike násilia na ženách v partnerských vzťahoch. Ponúka prehľad kompetencií relevantných inštitúcií a obsahuje aj praktické časti užitočné pri priamej práci so ženami zažívajúcimi násilie a ich deťmi.

Našim cieľom bolo vytvoriť akúsi “mapu”, ktorá umožní všetkým zainteresovaným inštitúciám a organizáciám zorientovať sa v najdôležitejších aspektoch podpory a ochrany žien a ich detí pred násilím, či už v oblasti poskytovania presných a jasných informácií o kompetenciách iných inštitúcií a o právach žien, v oblasti teoretických poznatkov o problematike násilia na ženách, ako aj v oblasti identifikácie násilia, odhadu nebezpečenstva a plánovania bezpečia so ženami. Nejde teda o presný “návod” na to, ako riešiť násilie na ženách, pretože rôzne ženy potrebujú v situácii násilia rôzne intervencie a pomoc. Pri riešení prípadov násilia na ženách preto nie je možné používať šablónovité postupy. Našim cieľom bolo skôr ponúknuť prehľad najdôležitejších zásad a informácií, ktoré nám pomáhajú porozumieť situácii žien zažívajúcich násilie a ich detí a následne zvoliť postupy, ktorými ich neohrozíme a ktoré nebudú viktimizujúce.

Táto príručka nenahrádza hĺbkové vzdelávanie o problematike násilia na ženách a praktických zručnostiach napríklad v oblasti identifikácie násilia, vyhodnocovania rizikových faktorov a plánovania bezpečia. Problematika násilia na ženách má špecifické príčiny a dôsledky, a preto si vyžaduje hĺbkovú znalosť a chápanie komplexných súvislosti medzi jej jednotlivými aspektmi.

Príručka má aj skrátenú, “vreckovú” verziu, ktorá obsahuje základné zásady a informácie pre kontakt so ženami zažívajúcimi násilie – teda to, na čo potrebujeme pri kontakte so ženami pamätať a čomu je dobré sa vyvarovať, aby naša intervencia smerovala k budovaniu dôvery, k zvýšeniu bezpečia žien a ich detí a k ich posilneniu. Jej praktický formát umožňuje niektorým profesiám, ktoré to potrebujú, mať tieto základné princípy a informácie vždy poruke. Myšlienka vreckovej verzie príručky vzišla z diskusií s členkami a členom Pracovnej skupiny a potrieb jednotlivých inštitúcií, ktoré sme v rámci týchto diskusií identifikovali.

Záverečná konferencia „Spoluprácou k lepšej podpore a ochrane žien pred násilím“

Vo štvrtok 6. apríla 2017 sa  v priestoroch otvorenej zóny Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach uskutočnila záverečná konferencia projektu „Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji“. Projekt realizoval Košický samosprávny kraj (KSK) v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu sumou takmer 375 tisíc eur. Správcom programu a Národným kontaktným bodom spolupráce je Úrad vlády Slovenskej republiky.

Cieľom konferencie bolo prezentovanie výsledkov projektu a vyzdvihnutie spolupráce medzi mimovládnymi organizáciami a štátnymi a verejnými inštitúciami pri ochrane, pomoci a podpore žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch a ich detí. Možnosť zúčastniť sa konferencie mala odborná verejnosť z celého Košického samosprávneho kraja. Na základe rozoslania 154 pozvánok a prihlásenia sa, sa konferencie zúčastnilo  91 zástupkýň a zástupcov a zástupkýň štátnych a verejných inštitúcií – pracovníci Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušníci Policajného zboru, terénny sociálni pracovníci a zamestnanci obcí, miest a mestských častí, psychológovia a psychologičky, advokáti, ako aj zástupkyne a zástupcovia mimovládnych organizácií, ktorí buď špecificky pracujú so ženami zažívajúcimi násilie,  alebo s nimi prichádzajú do kontaktu pri práci so svojimi cieľovými skupinami.

V mene prijímateľa projektu konferenciu otvoril Riaditeľ Úradu Košického samosprávneho kraja (ďalej len „ÚKSK“) Ing. Ondrej BERNÁT. Samotný projekt, jeho aktivity, ciele, výsledky a výstupy predstavila Ing. Zuzana JUSKOVÁ, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva ÚKSK. Pozornosť upriamila najmä na kľúčový cieľ projektu, a to dosiahnutie dostupnosti rýchlej a účinnej špecializovanej pomoci ženám zažívajúcim rodovo podmienené partnerské násilie a ich deťom. Za partnerov projektu v úvode konferencie vystúpila Sylvia KRÁLOVÁ z Fenestry, ktorá prezentovala skúsenosti a výsledky z realizácie projektu a vyzdvihla spoluprácu ÚKSK s partnerskými organizáciami projektu, ale aj ďalšími inštitúciami, či už štátnymi, alebo verejnými, čím poukázala na ďalší zámer projektu, a to zlepšenie pomoci, podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie zo strany štátnych a verejných inštitúcií v Košickom samosprávnom kraji.

V zmysle výstupov projektu bola aj konferencia rozdelená do troch panelových úsekov. Prvý panel bol zameraný na priamu pomoc a podporu pre ženy zažívajúce násilie a ich deti, v ktorom pani Martina BAMBURÁKOVÁ z OZ Pomoc rodine predstavila základné informácie o poskytovaní špecializovanej pomoci prostredníctvom telefonických krízových liniek, poradenských centier a zariadení núdzového bývania. Pani Dušana KARLOVSKÁ z Fenestry predstavila účastníkom a účastníčkam konferencie výstupy projektu v oblasti poskytovania priamej pomoci a podpory žien zažívajúcich násilie v KSK (koľkým ženám a deťom bola počas trvania projektu poskytnutá pomoc a podpora, aké druhy a formy pomoci boli ženám a ich deťom poskytnuté). Projekt umožnil poskytnúť podporné služby viac ako 600 ženám na území celého Košického samosprávneho kraja.  Prostredníctvom reálnych prípadových štúdií pani Nataša BÁLINTOVÁ z OZ Pomoc rodine a pani Silvia BARTOŠOVÁ z Fenestry detailne popísali skúsenosti s poskytovaním priamej pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie a ich deťom, koľko vynaloženého úsilia, času a spolupráca inštitúcií je potrebných a zapojených do procesu účinnej a rýchlej špecializovanej pomoci a ochrany žien a ich detí zažívajúcich násilie. Prípadové štúdie vyvolali mnoho emócií, čo viedlo k otvorenej diskusii.

Druhý panel bol venovaný oblasti vzdelávania a primárnej prevencie násilia páchaného na ženách, kde v moderovanej diskusii zástupkyne mimovládnych organizácií, ktoré sú partnerskými organizáciami projektu predstavili výstupy projektu v tejto oblasti, diskutovali o svojich skúsenostiach s realizáciou vzdelávania a primárnej prevencie, o potrebách štátnych a verejných inštitúcií vo vzťahu k vzdelávaniu a tiež sa podelili o skúsenosti zo študijnej cesty v Nórku. Účastníci a účastníčky si mali tiež možnosť pozrieť ukážku  z divadelného predstavenia „Dračie pytačky“, ktoré realizovalo počas projektu OZ Hana v spolupráci s Bábkovým divadlom spod Spišského hradu. So zámerom na zvýšenie povedomia bolo v rámci projektu  zrealizovaných 11 workshopov pre zamestnancov a zamestnankyne rôznych inštitúcií a organizácií prichádzajúcich do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie a ich deťmi.

V tretej časti konferencie boli predstavené skúsenosti a prínos projektu v oblasti rozvíjania multi-inštitucionálnej spolupráce na lokálnej úrovni moderovanou diskusiou zástupkýň mimovládnych organizácií, ktoré sú partnerskými organizáciami projektu. V štyroch mestách: v Košiciach, Michalovciach, Trebišove a Spišskej Novej Vsi vytvorili a rozvíjali pracovné skupiny zložené z rôznych verejných a štátnych inštitúcií a mimovládnych organizácií. Počas projektu bolo zrealizovaných tiež 18 stretnutí pracovných skupín. Diskutujúce sa zhodli na tom, že vzájomná spolupráca prináša lepšie a komplexnejšie informácie ženám, ktoré sa obrátia na rôzne inštitúcie a citlivejší a podpornejší prístup. Multi-inštitucionálny prístup má obrovský potenciál prispievať a meniť efektivitu pomoci, podpory a ochrany pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Umožňuje inštitúciám a organizáciám identifikovať dobrú prax ako aj výzvy, ktoré je potrebné meniť a zlepšovať,  rovnako prispieva k redukovaniu pred­sudkov a zvyšovaniu citlivosti inštitúcií. V tejto časti konferencie pani Sylvia KRÁLOVÁ z Fenestry predstavila brožúru s praktickými informáciami pre zamestnankyne a zamestnancov štátnych a verejných inštitúcií k problematike násilia páchaného na ženách (napr. kompetencie jednotlivých inštitúcií a organizácií, čo robiť v kontakte so ženou a deťmi ohrozenými násilím…).

V záverečnej moderovanej diskusii organizátorky kladne zhodnotili spoluprácu medzi inštitúciami zaoberajúcimi sa problematikou násilia páchaného na ženách a ich deťoch v Košickom samosprávnom kraji, s dôrazom na pokračovanie a rozvíjanie vzájomnej spolupráce pri ďalších aktivitách s cieľom zlepšiť prístup žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch k účinnej a kvalitnej ochrane, pomoci a podpore.

„Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“

www.norwaygrants.org

www.norwaygrants.sk/violence

Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.