„Women for Women“ (2017-2018)

Cieľom projektu je podpora aktivizmu žien a posilnenie žien zažívajúcich násilie.

AKTIVITY PROJEKTU

Právo na bezpečie a podporu

Hlavným cieľom pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie  a ich deti je zvýšenie bezpečia a minimalizovanie ohrozenia. Dôležitou súčasťou podpory pre ženy je bezplatné právne poradenstvo.

Učiť sa a pracovať spoločne s cieľom ukončiť násilie na ženách

Zorganizovali sme workshopy a stretnutia pre aktivistky, ktoré obhajujú práva žien zažívajúcich násilie. Cieľom workshopov bolo posilnenie aktivistiek zasadzujúcich sa za práva žien a prispieť k lepšiemu prístupu žien, ktoré zažívajú násilie ku kvalitnej pomoci a podpore.

GET IT DONE!

Na workshope sme sa spoločne s ďalšími organizáciami Bezpečnej ženskej siete proti násiliu na ženách naučili viac o tom, ako naložiť s časom, aby ho bolo dosť pre všetko, čo chceme robiť spoločne ako sieť, ale aj vo vlastných organizáciách. A čo potrebujeme na to, aby sme sieť ďalej efektívne rozvíjali. Spoločne sme sa pozreli aj na to, ako sme nastaviť komunikáciu v rámci siete, alebo čo funguje a čo potrebujeme zlepšiť v rámci plánovania a realizácie spoločných aktivít. Workshop pre nás pripravila Lily Greenan zo Škótska, ktorá má dlhoročné skúseností s rozvíjaním sietí ženských organizácií obhajujúcich práva žien, ktoré zažívajú násilie.

SISTERHOOD IS POWERFULL

Dvojdňové stretnutie s kolegyňami zo strednej a východnej Európy (NANE, Centrum Praw Kobiet, ROSA, Bulgarian Gender Research Foundation, Autonomni ženski centar) bolo to pre nás všetky inšpirujúce a posilňujúce. Stretli sme sa, aby sme sa spoznali a podporili v súčasnej spoločensko-politickej situácii v našich krajinách, najmä v súvislosti so snahami spochybňovať význam a účel Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu (tzv. Istanbulský dohovor) a zabrániť jeho ratifikácii, ako aj ďalším snahám, ktoré môžu viesť k okliešťovaniu práv a postavenia žien v spoločnosti.

Anglické slovo “backlash” znamená “spätný chod” a používa sa na označenie takéhoto vývoja v spoločnosti, ktorý vedie k spochybňovaniu a okliešťovaniu práv rôznych zraniteľných skupín v spoločnosti, ktoré čelia diskriminácii a nerovnakému zaobchádzaniu.

Stretnutie pre nás bolo veľkým prínosom, pretože nám umožnilo rozvíjať myšlienku užšej spolupráce v našich krajinách v oblasti boja proti násiliu na ženách a podpory ľudských práv žien.

BERIEME SI SPÄŤ ULICU!

AK NAŠE ŽIVOTY NEMAJÚ HODNOTU, BUDEME ŠTRAJKOVAŤ!

príbeh hnutia Non Una Di Meno, Taliansko

Keďže na Slovensku nemáme históriu organizovania sa v rámci ženského hnutia, akú majú západné krajiny, rozhodli sme sa pozvať do Košíc ženské aktivistky z talianskeho hnutia „Non Una Di Meno“, ktoré je v posledných rokoch veľmi aktívne v boji proti násiliu na ženách, porušovaniu práv žien a rôznym formám útlaku a mocenskej nadvlády.

Ako je možné, že sa v roku 2016 v Taliansku spustila taká silná feministická vlna? Ako organizovať zdola feministické sociálne hnutie na medzinárodnej úrovni?

Sara Picchi a Maia Pedullà nám prišli porozprávať príbeh feministického hnutia “Non Una Di Meno”, ktoré vzniklo zdola. Na hnutie sme sa pozreli z rôznych aspektov a na rôznych úrovniach: vznik hnutia a jeho vývoj, história hnutia, politické kampane a nástroje na ich realizáciu, vnútorná a verejná komunikácia, financovanie, politická prax, metodológia sieťovania sa.

V sobotu, 26. novembra 2016, vyšlo do ulíc Ríma viac ako 250 000 žien, LGBTIQ ľudí a aj veľa (väčšinou) mladých mužov a spoločne vytvorili farebnú, radostnú a posilňujúcu feministickú vlnu, ktorá zaplavila centrum Ríma. Demonštrácia plná energie zo svojpomocného organizovania sa bez podpory tradičných štruktúr sa konala v mene jednotného politického postoja – žiadala ukončenie rodovo podmieneného násilia. Jej účastníčky a účastníci niesli fotografie žien, ktoré boli zavraždené v dôsledku rodovo podmieneného násilia, plagáty v červenofialovej a čiernej farby a skandovali heslo “Non Una Di Meno!” 

Zrazu sa niečo začalo diať – po 9 rokoch sa v hlavnom meste Talianska opäť konala obrovská, feministická demonštrácia. Naposledy sa veľký protest konal v novembri 2007 a po ňom nastalo dlhé obdobie rozštiepenosti talianskej feministickej scény.

V novembri 2016 prišli do hlavného mesta ľudia zo všetkých kútov krajiny. Dopravili sa do Ríma svojpomocne zorganizovanými autobusmi a autami. Hnutie “Non Una Di Meno” (v preklade “už ani o jednu ženu menej”) poukázalo na politickú nevyhnutnosť mobilizovania sa feministického hnutia proti rodovo podmienenému násiliu.

27. novembra 2016 sa v Ríme konalo celonárodné stretnutie hnutia “Non Una Di Meno”, na ktorom sa hovorilo o vypracovaní Feministického plánu na ukončenie mužského a rodovo podmieneného násilia, ktorý mal byť alternatívou k Akčnému plánu proti sexuálnemu a rodovo podmienenému násiliu, ktorý prijala talianska vláda. O rok neskôr, bol tento plán hotový a bol výsledkom spoločnej práce. Medzičasom začali po celom Taliansku vznikať desiatky miestnych skupín hnutia “Non Una di Meno”.

Inšpirované argentínskym hnutím Ni Una Menos, ktoré sa rozšírilo po všetkých krajinách Latinskej Ameriky, sa talianske hnutie Non Una Di Meno rozhodlo, že sa bude organizovať svojpomocne a bude pracovať s politickými cieľmi hnutia na národnej, ale aj miestnej úrovni.

Sara Picchi a Maia Pedullà

Workshopu sa spolu s nami zúčastnili aktivistky a aktívne ženy z rôznych častí Slovenska. Workshop nám pomohol porozumieť rôznym spôsobom organizovania sa a procesom, ktoré sú za úspešnými iniciatívami, ktorým sa darí organizovať rôzne skupiny žien, ženské organizácie, ako aj jednotlivkyne za účelom upozorňovať na porušovanie práv a útlak žien a aktívne sa proti nemu postaviť. 

ŽENY ŽENÁM ZAŽÍVAJÚCIM NÁSILIE

Príbehy aktivizmu žien

Vytvorili sme sériu krátkych videí s aktivistkami zo Slovenska, ktoré sa zasadzujú za práva žien zažívajúcich násilie.

Prvé zo série videí s výpoveďami inšpiratívnych žien, ktoré sa rozhodli pomáhať ženám zažívajúcim násilie a podporovať ich. Násilie na ženách je problém nás všetkých a nemôžeme voči nemu ostať ľahostajné a ľahostajní. „Pokiaľ sa celá spoločnosť k tomu nepostaví čelom, tak násilie bude pretrvávať a „štafeta“ sa vlastne bude stále ďalej odovzdávať na ďalšie a ďalšie generácie“, hovorí Mária Hargašová z organizácie OZ Pomoc rodine.

Ženy zažívajúce násilie potrebujú rýchlu, odbornú a účinnú pomoc a podporu. Je potrebné, aby všetky profesie, ktoré prichádzajú do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie, boli hĺbkovo vzdelávané o tejto problematike, pretože sa ženy stále často stretávajú so zľahčovaním a spochybňovaním ich skúsenosti s násilím. Lýdia Koňáková z OZ Hana hovorí aj o tom, že je dôležité: „aby ženy, ktoré zažívajú násilie mali adekvátnu pomoc, aby boli vypočuté, aby im ľudia, s ktorými prídu do kontaktu dôverovali, aby ich nespochybňovali, aby ich brali vážne, aby rešpektovali ich potreby.“

Každá žena má právo na život bez násilia a rovnaký prístup k spravodlivosti. Štát je povinný jej toto právo zabezpečiť. Zodpovedný za násilie je vždy ten, kto ho pácha, a preto je štát, a jeho relevantné orgány, povinný vyvodiť voči páchateľom násilia primeranú zodpovednosť. Aj preto je želaním advokátky Vandy Durbákovej, ktorá spolupracuje s Poradenským centrom Fenestra to: „aby sa každá žena, ktorá zažíva násilie, domohla spravodlivosti a aby tí, ktorí to násilie páchajú, to znamená násilní muži, boli za svoje konanie potrestaní.“

Násilie na ženách je jedno z najčastejších porušovaní ľudských práv na svete, ktoré má negatívny dopad na celú spoločnosť. Príčinou násilia na ženách je historická nerovnosť žien a diskriminácia, ktorú zažívajú. Aj preto je dôležitý odkaz Adriany Mesochoritisovej z Možnosti voľby: „aby sa ľudské práva a rovnosť stáli tými hodnotami, ktorými táto spoločnosť bude žiť a ktoré bude brať ako prirodzenú súčasť nášho života, ako niečo, čo je potrebné a čo nám prinesie všetkým kvalitnejší život.”

Ženské mimovládne organizácie, ktoré špecifický pracujú so ženami majú kľúčovú rolu v systéme ochrany a pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom a zároveň sa snažia o širšiu spoločenskú zmenu. Je dôležité, aby bola náležite uznaná ich kľúčová rola a ich odbornosť v oblasti násilia na ženách.  Aj o tom hovorí Tatiana Brnová z OZ Žena v tiesni: „určite by som chcela, aby bola téma násilia na ženách etablovaná viac v priestore, aby sme stále nenarážali na problémy…ale keby sme sa dostali ešte o kúsok ďalej.“

Násilie vážne zasahuje všetky oblastí života žien a ich detí. Má negatívny dopad na ich vzťahy, na ich psychické a fyzické zdravie, ako aj na ich ekonomickú situáciu. Želaním, smerom k ženám zažívajúcim násilie, ktoré vyslovila Karin Jureková z organizácie Progresfem, uzatvárame túto sériu videí. „Ženám zažívajúcim násilie na Slovensku by som želala viac blaha, menej chudoby a väčšiu vieru v spravodlivosť v Slovenskej republike.“

Strategické plánovanie

Pripravili sme nový strategický plán našej organizácie na nasledujúcich 5 rokov. Bol to zaujímavý a podnetný proces, užili sme si spoločné diskusie a prácu na tom, kam chceme v nasledujúcich rokoch smerovať naše úsilie. V rámci procesu strategického plánovania sme sa vrátili k predošlej stratégii organizácie a zhodnotili sme, čo z nej sa nám podarilo dosiahnuť a vytýčili sme si ciele a definovali aktivity nového strategického plánu. Zamerali sme na tri hlavné oblasti: vnútro organizačný rozvoj, rozvíjanie kvality špecifických podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie v Poradenskom centre Fenestra a systémovú úroveň riešenia problematiky násilia páchaného na ženách. Naformulovali sme víziu našej organizácie, ktorou hovoríme, že chceme spoločnosť, v ktorej každá žena slobodne rozhoduje o svojom živote, plne užíva svoje práva a slobody bez násilia a diskriminácie. Ďakujeme Lily Greenan, nezávislej konzultantke, trénerke a výskumníčke pre oblasť násilia páchaného na ženách zo Škótska, za to, že nás procesom strategického plánovania previedla spôsobom, ktorý nám umožnil veľa sa naučiť a hlbšie porozumieť dôležitým procesom.

Ďakujeme C&A Foundation, ktorá nás podporila v rámci kampane „Inspiring Women 2017“.

Zdieľať

Ďalšie články

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.