Čo sme robili v roku 2023?

Aj v roku 2023 sme tu boli pre ženy zažívajúce násilie a iné obete domáceho násilia. Pomoc a podporu sme poskytli 252 ženám zažívajúcim násilie a iným obetiam domáceho násilia. 

Na to, aby mali ženy zažívajúce násilie a iné obete domáceho násilia dostupnejšiu, kvalitnejšiu a efektívnejšiu pomoc, podporu a ochranu, sme vyvinuli veľa snahy na regionálnej úrovni.

Tešíme sa, že sa nám podarilo vytvoriť pobočku nášho Poradenského a intervenčného centra v meste Rožňava. Dlhodobo ženy zažívajúce násilie a iné obete domáceho násilia z okresu Rožňava a blízkeho okolia totiž nemajú prístup k dostupnej špecifickej pomoci a podpore.

Pokračovali sme v rozvíjaní spolupráce s inštitúciami a medzi inštitúciami. V spolupráci s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru (PZ) v Košiciach a v partnerstve s OZ HANA a Pomoc rodine sme v závere roka 2023 zrealizovali vzdelávanie pre políciu. Vzdelávania sa zúčastnilo spolu 306 príslušníkov a príslušníčok polície z celého Košického kraja.

V období medzinárodnej kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách sme na sociálnych médiách zrealizovali kampaň „Keď inštitúcie nepočujú, ženy sú neviditeľné.“ Kampaň obsahuje reálne skúsenosti žien, ktoré prežili násilie a rozhodli sa vyhľadať pomoc v inštitúciách. Pozrite si kampaňové video.

Okrem toho, že denne poskytujeme pomoc a snažíme sa meniť prostredie tak, aby bolo citlivejšie, podpornejšie a spravodlivejšie pre ženy, ich deti a iné obete domáceho násilia v Košickom kraji, tak vyvíjame snahy aj na národnej a systémovej úrovni.

Za uplynulé dva roky sme v partnerstve s OZ HANA pracovali na zmonitorovaní stavu systému pomoci, podpory a ochrany pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Zisťovali sme, čo chýba, funguje, či nefunguje v tejto oblasti. Výsledkom našej práce je komplexná Správa o stave systému ochrany, pomoci a podpory. V skrátenej verzii správy sme naformulovali konkrétne odporúčania pre vládu a zodpovedné inštitúcie. V najbližšom období budeme ďalej vyvíjať snahy, aby boli naše odporúčania prijaté, ako napr. vytvorenie špecializovaných policajných tímov, zavedenie pojmu detský svedok násilia do legislatívy, zavedenie systémového financovania prevencie a pomoci, prijatie komplexnej legislatívnej zmeny v oblasti násilia na ženách a ich deťoch a pod.

Okrem toho sme v roku 2023 v spolupráci s Poradňou pre občianske a ľudské práva a s organizáciou Ženské kruhy predložili tieňovú správu Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien (CEDAW). Formulovali sme návrhy na konkrétne opatrenia, ktoré by na základe našej skúsenosti a poznatkov, mal štát prijať na to, aby bola ochrana pomoc a podpora žien zažívajúcich násilie a ich detí účinnejšia. Cítime zadosťučinenie, že CEDAW niektoré naše návrhy prijal a použil ich v odporúčaniach pre Slovenskú republiku.

Pomôžte nám pokračovať v tomto úsilí. Podporte nás svojimi 2%.

Záleží nám na ženách zažívajúcich násilie a ich deťoch. Pomáhajte spolu s nami aj vy vašimi 2%.

Ako darovať 2% z dane

Ak ste zamestnanec alebo zamestnankyňa

1) Do 15. februára požiadajte vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.  

2) Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení daneZ tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 

 • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete poukázať Fenestre. Táto suma však musí byť minimálne 3 Eur. 
 • 3% z Vašej zaplatenej daneak ste v uplynulom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v uplynulom roku dobrovoľnícky pracovali. Potvrdenie by malo obsahovať informácie o trvaní, rozsahu, obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie vašej dobrovoľníckej činnosti.

3) Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

4) Do Vyhlásenia napíšte

 • Vaše údaje
 • Sumu 2% (resp. 3%), ktorú ste vyrátali z Potvrdenia o zaplatení dane a dátum zaplatenia dane
 • Do II. oddielu – Údaje o prijímateľovi vyplňte:
  • IČO: 35531151
  • Obchodné meno (názov): Fenestra

5) Obe tlačivá, Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla  2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 
Pozn. Ak dávate Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa ako osobitnú prílohu, stačí vyplniť len prvú stranu Vyhlásenia.
Budeme rady, ak v tlačive zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli poďakovať.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama

1) Podľa typu príjmov, ktoré ste v roku 2023 mali, vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B. V rámci neho vypočítate aj: 

 • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete poukázať Fenestre. Táto suma však musí byť minimálne 3 Eur. 
 • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v uplynulom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v uplynulom roku dobrovoľnícky pracovali.  

2) Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 2% alebo 3% z dane vyplňte naše údaje: 

 • IČO: 35531151
 • Obchodné meno: Fenestra

3) Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 2. apríla 2024 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) na daňový úrad podľa Vášho bydliska. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov. 

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vášmu daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti! 

Budeme rady, ak v tlačive zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli poďakovať.

Ak ste právnická osoba

1) Vyplňte Daňové priznanie právnických osôb. V rámci neho vypočítate aj: 

 • 1% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie tohto daňového priznania NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel. V tom prípade vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1,0% z dane. Táto suma však musí byť minimálne 8 Eur.
 • 2% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie tohto daňového priznania DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi). V tom prípade označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane. 
 • Poukázať môžete aj viacerým prijímateľom a aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 Eur na jedného prijímateľa. 

2) Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 1% alebo 2% z dane vyplňte naše údaje: 

 • IČO: 35531151 
 • Obchodné meno: Fenestra

3) Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 2. apríla 2024 na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla). K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov. 

Okrem daňového priznania už NEPODÁVATE na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv a pod., tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole. 

Budeme rady, ak v tlačive zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli poďakovať.

Povedzte o nás svojim priateľom a priateľkám alebo známym a požiadajte ich o 2% pre našu organizáciu.

Ak ste sa rozhodli venovať svoje 2% niekomu inému a páči sa Vám, čo robíme, pozrite sa ako nás môžete podporiť.

Ďakujeme za Vašu podporu!

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.