I NEED HELP

COUNSELLING CENTRE FENESTRA

HELPLINE

At Fenestra Counselling Centre we strive to create a safe space for women, therefore the address of our counselling centre is confidential. If you are experiencing violence from your current or former husband or partner, please call us. We are here to help you.

0911 440 808

Mon-Fri 9am-4pm

ONLINE CHAT

This service is not active yet. We are working on it. Thank you for your understanding. If you need help, please contact us through phone.

WE ARE WORKING ON IT.

OTHER ORGANISATIONS

NATIONAL HELPLINE FOR WOMEN 24/7 hours

The toll-free, 24-hour hotline is a confidential and safe space for women who are at risk of or experiencing violence. The helpline is part of the Coordination and Methodology Centre for Gender-Based and Domestic Violence.

0800 212 212

IF YOU LIVE ABROAD AND NEED HELP

If you are experiencing violence and need help, the website of the European network of women’s NGOs WAVE (Women Against Violence Europe) provides contacts for national helplines, women’s shelters, counselling centres and centres for women who have experienced sexual violence.

IF YOUR LIFE IS IN DANGER
CALL

158

counselling centre

V našom poradenskom centre poskytujeme pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie zo strany manžela, partnera alebo bývalého manžela či partnera.

Vytvárame bezpečný priestor pre ženy na zdieľanie skúsenosti s násilím. Počúvame, čo nám ženy hovoria a veríme ich skúsenosti. Rešpektujeme rozhodnutia žien. Dôvera žien, ktoré sa na nás v situácii násilia obrátia je pre nás dôležitá, preto sa môžete rozhodnúť, či zverejníte svoju identitu alebo nie.

Ak zažívate násilie zo strany partnera, manžela alebo bývalého partnera či manžela, prvý kontakt s našim poradenským centrom prebieha telefonicky. V rámci prvého rozhovoru sa bližšie porozprávame o vašej situácií, o vašich potrebách a možných riešeniach. Súčasťou prvého kontaktu je aj to, že sa spoločne rozprávame o vašom bezpečí či bezpečí vašich detí. Následne vám ponúkame aj dlhodobú pomoc a podporu, či už s konkrétnymi krokmi, ktoré budete chcieť robiť na svoju ochranu a ochranu vašich detí, vrátane právneho poradenstva a právnej pomoci, alebo pomoc a podporu so spracovaním skúsenosti s násilím a inými potrebami, ktoré budete mať. Pomoc a podpora je v našom poradenskom centre dlhodobá a bezplatná.

intervenčné centrum

V intervenčnom centre poskytujeme odbornú pomoc obetiam domáceho násilia podľa zákona o obetiach trestných činov. Pod domácim násilím rozumieme násilie, ku ktorému dochádza v rámci rodiny. Okrem násilia v manželských či partnerských vzťahoch, môže ísť aj o násilie zo strany dospelých detí voči ich rodičom alebo iné násilie medzi členmi a členkami rodiny.

Intervenčné centrum zvyčajne poskytuje odbornú pomoc obetiam domáceho násilia na základe oznámenia polície, ktorá intervenčné centrum informuje, že kvôli násilnému správaniu vykázala na 14 dní násilnú osobu z domu alebo bytu, kde býva spoločne s ohrozenou osobou. V takom prípade vás, ako ohrozenú osobu, bude intervenčné centrum kontaktovať samé. Na intervenčné centrum sa však môžete obrátiť aj bez zásahu polície, ak zažívate domáce násilie a potrebujete pomoc.

Podľa zákona o obetiach trestných činov, vám v prípade, že zažívate domáce násilie, poskytne intervenčné centrum zrozumiteľné informácie o vašich právach a o možných riešeniach.

Budeme sa s vami rozprávať aj o ohrození domácim násilím, ktoré zažívate, a o vašom bezpečí. Na základe toho s vami vypracujeme bezpečnostný plán, ktorého cieľom je zvýšiť vaše bezpečie.

Môžete zvažovať aj právne kroky, ktoré súvisia s ochranou obetí domáceho násilia. V tom prípade vám v intervenčnom centre poskytneme právne poradenstvo a právnu pomoc.

Okrem toho vám v súvislosti s domácim násilím, ktoré zažívate, intervenčné centrum poskytne psychologickú pomoc a podporu.

Služby intervenčného centra obetiam domáceho násilia sú bezplatné minimálne na dobu 90 dní alebo podľa vašej potreby a možností intervenčného centra.

Ak vás intervenčné centrum kontaktuje na základe oznámenia od polície o vykázaní násilnej osoby, polícia mu predtým poskytne s vašim súhlasom aj vaše osobné údaje.

V prípade, že zažívate domáce násilie a budete kontaktovať intervenčné centrum bez toho, aby polícia vykázala násilnú osobu, môžete sa rozhodnúť, či intervenčnému centru zverejníte svoje meno a iné osobné údaje.

Ak sa k vám nejaký člen alebo členka vašej rodiny správa násilne, polícia môže túto násilnú osobu vykázať z bytu alebo domu, v ktorom spolu bývate.

Polícia má právo násilnú osobu vykázať z domu, bytu, iného spoločne obývaného priestoru, ale aj z jeho bezprostredného okolia aj priamo počas zásahu, keď je privolaná do situácie, v ktorej dochádza k násiliu. Dôvodom vykázania je obava, že vám od tejto osoby môže hroziť ďalší útok ohrozujúci váš život, vašu slobodu, vaše zdravie alebo ľudskú dôstojnosť. Súčasťou vykázania zo spoločného obydlia je aj zákaz vstupu vykázanej osobe do spoločného obydlia počas doby vykázania. Policajt má právo násilnú osobu vykázať aj počas jej neprítomnosti.

Za kontrolu dodržiavania vykázania zo spoločného obydlia zodpovedá polícia.

Vykázanie platí 14 dní a v tom čase sa vykázaná osoba nesmie vrátiť domov a nesmie sa k vám, ako k ohrozenej osobe, priblížiť na vzdialenosť menšiu ako 50 metrov. V prípade, ak vykázaná osoba tento zákaz poruší, je potrebné volať políciu.

Ak polícia vykáže člena alebo členku vašej rodiny kvôli tomu, že vás ohrozuje alebo sa k vám inak násilne správa, má povinnosť do 24 hodín o tom informovať intervenčné centrum. Na základe oznámenia polície o vykázaní má potom intervenčné centrum povinnosť do troch dní vás kontaktovať a ponúknuť vám ďalšiu pomoc.

Násilná osoba je vykázaná políciou zo spoločného domu alebo bytu na 14 dní. Po uplynutí 14 dní tento zákaz prestáva platiť a násilná osoba sa môže vrátiť domov.

Pre ďalšiu ochranu pred násilím, po uplynutí 14 dňovej lehoty vykázania, je potrebné podať návrh na súd na vydanie neodkladného opatrenia na zákaz vstupu násilnej osoby do domu alebo bytu. Pomoc s podaním návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia súdom vám bezplatne poskytne intervenčné centrum pre obete domáceho násilia.

Neodkladné opatrenie na zákaz vstupu do domu alebo bytu je opatrenie na ochranu pred násilím na ženách v partnerských vzťahoch a domácim násilím. Slúži najmä na to, aby ste boli, ako ohrozená osoba, aj naďalej chránené a chránení pred ďalším násilím.

Ak ste ohrozená osoba, môžete počas 14 dňovej lehoty, keď je násilná osoba vykázaná z obydlia, podať na súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia o vykázaní z obydlia a na zákaz priblíženia. Návrh sa na súd podáva písomne a dokladajú sa k nemu dôkazy (napr. potvrdenie o vykázaní násilnej osoby z obydlia políciou, lekárske správy a iné), aby súd mohol situáciu posúdiť a rozhodnúť, či neodkladné opatrenie nariadi. O vašom návrhu súd rozhodne do 24 hodín od doručenia. Súd spravidla rozhoduje bez nariadenia pojednávania a bez výsluchu strán.

Súd môže neodkladným opatrením nariadiť, aby vykázaná násilná osoba dočasne nevstupovala do domu alebo bytu. Tiež môže násilnej osobe nariadiť zákaz priblížiť sa k vám, ako k ohrozenej osobe, na určenú vzdialenosť. Neodkladné opatrenie nie je konečným rozhodnutím a jeho účelom je dočasná úprava pomerov účastníkov konania.

Pomoc a podpora, ktorú ponúka poradenské centrum, je dobrovoľná. Ponuka pomoci a podpory vás k ničomu nezaväzuje. Môžete sa slobodne rozhodnúť, či ju prijmete alebo nie. Niekedy môže byť náročné hneď vedieť, aké kroky by ste chceli urobiť. Preto je v poriadku, ak potrebujete čas na premýšľanie alebo ak sa rozhodnete nás kontaktovať vtedy, keď to budete potrebovať.

V prípade, že vás kontaktujeme my, ako intervenčné centrum, na základe oznámenia polície o vykázaní násilnej osoby, tiež platí, že sa môžete slobodne rozhodnúť, či ponuku nášho intervenčného centra na pomoc s podaním neodkladného opatrenia alebo ponuku inej pomoci prijmete alebo odmietnete.

HOW CAN I
PROTECT MYSELF?

HOW?

It can help you to protect yourself and your children if you have a safety plan in place or have already thought about it. This means thinking about what you will do if you feel at risk of violence. Thinking about a safety plan will help increase your and your children’s sense of safety.

From the past, you will be familiar with situations in which you or your children reacted to violent behaviour. Sometimes you can anticipate that violence will occur. Other times, a violent attack may take you by surprise. Your abusive husband or partner decides when, where, and toward whom he will be violent. Women and children cannot stop violence. That is why it is important to think about how you can protect yourselves and your children. It is important that you trust your own feelings and behaviours that have worked for you in the past.

The following questions can help you think about a safety plan:

It is important to call the police if you feel at risk. The police are the only institution that has the authority to intervene directly in case of danger to health or life. You may not always be able to call the police yourself if you are at risk of violence. If this is the case, you may want to think about what else you could do in case of danger.

It is a good idea to memorise important phone numbers. This could be the number for the police, an ambulance or one of the women’s helplines, or the number of someone you trust who could help. This is because you may not be able to take your phone when escaping a dangerous situation.

You can also talk to your children about calling for help. This depends, of course, on the age of the children and whether they can imagine calling for help. If they can, you can talk to your children about when and how to call for help and who to call. If children cannot imagine calling for help, this should be respected and they should not be pressured. You can talk to them about what else they can do in case of danger.

If there are people in your family or neighbourhood that you trust, you can talk to them about experiencing violence and also about whether you could seek safety with them if you are at risk.

You may have to leave your home suddenly or escape in the event of danger and you may not have time to take essential items such as important documents, bank cards, spare keys to your home, basic toiletries, medicines, smaller cash and so on. It is a good idea to consider keeping copies of documents and other essentials in a safe place or with someone you trust.

It is a good idea to know the possible escape routes (entrances and exits) in flats and houses that you can use to get out in the event of an attack and risk. It is also good to know how to get to them from each part of the flat or house and where the keys are.

Your phone can be very useful in case of danger; however, you may not always have access to it. In this case, it can be helpful to know where the nearest petrol station, corner shop or restaurant is, where you could call for help, if necessary, and to know at least a few important numbers you may need to call by heart. However, it is a good idea to have your phone with you or in a place where you can use it quickly in case of an emergency at all times. It is also important to keep it charged.

There are rooms in flats and houses with sharp objects or tools that can be used as a weapon. These include kitchens, garages, workshops, etc. When you feel that your husband or partner might escalate violence and an attack might occur, try to avoid these places or leave them if possible.

Ifyou are able to leave home with the children in case of danger, then it is a good idea to think about where you will go, or to have made arrangements in advance with people you could go to. It is also a good idea to find out if there are organisations near your home that provide safe accommodation for women experiencing violence and their children and know how to contact them.

You may only be able to leave your home alone, without your children. You can think about what you will do in this case and what is safe for you and your children. If your children are at the age and in a situation where they can imagine calling for help and would be able to get out of the house if you are in danger, you can talk to them about how to do this and where and how they can call for help.

If neither you, nor your children are able to leave home in case of danger, you may want to think about whether and how you or your children can call for help or what else you can do.

Laws

Na Slovensku máme zákony, ktorých cieľom je ochrana pred násilím a vyvodzovanie zodpovednosti voči tým, ktorí sa ho dopúšťajú. Ženy zažívajúce násilie zo strany súčasného alebo bývalého partnera alebo manžela navyše často potrebujú riešiť rôzne situácie týkajúce sa detí alebo majetku. Tu sú základné informácie k niektorým zákonom a konaniam.

Násilie páchané na ženách a deťoch v partnerských vzťahoch je trestný čin. Na to, aby bola osoba, ktorá sa tohto násilia dopúšťa potrestaná, musí prebehnúť riadne vyšetrovanie, v priebehu ktorého polícia vznesie obvinenie. Potom prokuratúra podá obžalobu zo spáchania trestného činu a to na základe návrhu polície. Po podaní obžaloby sa vec spravidla presunie na súd. Súd nariadi pojednávania, počas ktorých sa vykonávajú dôkazy. Na záver súd muža buď odsúdi a uloží mu trest, alebo ho oslobodí spod obžaloby, t.j. zbaví ho viny. Celé trestné konanie od podania trestného oznámenia až po odsúdenie alebo oslobodenie môže trvať aj niekoľko rokov.

Pri vyšetrovaní trestných činov postupuje polícia podľa Trestného poriadku (č.301/2005 Z.z.). Vyšetrovanie vedú orgány činné v trestnom konaní (vyšetrovateľ/ka, poverený policajt/ka). Na základe podaného oznámenia a predbežného vyšetrovania, polícia rozhodne či začne trestné stíhanie. O začatí trestného stíhania vás upovedomia písomne, formou uznesenia. Polícia vznesie obvinenie voči konkrétnej osobe, pokiaľ výsledky vyšetrovania vedú k podozreniu, že sa dopustila trestného činu. Potom začne polícia podnikať kroky, ktoré súvisia s vyšetrovaním trestného činu. V priebehu trestného vyšetrovania máte viacero práv, o ktorých sa viac dočítate v časti Moje práva.

Po začatí trestného stíhania má žena, ktorá zažíva násilie, väčšinou postavenie svedkyne – poškodenej, od čoho sa odvíjajú aj jej práva v trestnom konaní. Ak voči deťom smerovalo priamo násilie, môžu byť tiež svedkovia – poškodení. Ak sa voči nim váš manžel alebo partner nesprával násilne, ale deti videli a/alebo počuli jeho násilné správanie voči vám, môžu mať postavenie svedkov. Aj v jednom aj v druhom prípade môžu byť deti predvolané na výsluch na políciu. Pri vypočúvaní dieťaťa mladšieho ako 15 rokov, má byť prítomná osoba s pedagogickým vzdelaním, alebo niekto so skúsenosťou v oblasti výchovy mládeže, prípadne znalec/znalkyňa často z odboru psychológia. Výsluch vyšetrovateľ či vyšetrovateľka spravidla zaznamená na kameru, s cieľom predísť opakovaným výsluchom a traumatizácii poškodenej osoby. Konfrontácia sa v trestných konaniach týkajúcich sa trestných činov v prípadoch násilia a zásahu do ľudskej dôstojnosti nevykonáva.

V rámci vyšetrovania môže byť nariadené znalecké dokazovanie z odboru psychológie, psychiatrie, alebo z iného lekárskeho odboru. Úlohou znalca alebo znalkyne je posúdiť viacero otázok z oblasti duševného stavu obvineného, poškodenej a svedkov, alebo posúdiť zranenia v dôsledku fyzických útokov. Znalecké vyšetrenie môžu absolvovať aj deti. O nariadení znaleckého dokazovania, ak ste v postavení svedkyne – poškodenej, budete informovaná uznesením. Námietky voči osobe znalca alebo znalkyne môžete podať do 3 dní od doručenia uznesenia. Máte právo vyjadriť sa k obsahu znaleckého posudku, prípadne žiadať o vyhotovenie kontrolného znaleckého posudku, ak nebudete so závermi znaleckého posudku súhlasiť. Polícia rozhodne, či vášmu návrhu vyhovie.

Prokuratúr či prokurátorka podá na príslušný súd obžalobu v prípade, ak sú výsledky vyšetrovania dostatočné na to, aby súd mohol prejednať … …

… … … … … … …

… …

… … …

… … … … …

… … … … Policajt vyhotoví potvrdenie o vykázaní zo spoločného obydlia, ktoré odovzdá aj vám…. … … … …

… … … … … … . … … … … … … …

… … … … … …

… … … … … … … … … …

… …

… ….

… …

… … … …

. … …

… … …

… … … … … … … … … … … …

… …

… … …

… … … … … … …

… …. … … … …

… … … . … ..

… … …

… … …

… … … …

… …

… … … …

… … …

… … … … …

… … … … … …

… … …

… … …

MY RIGHTS

If you are a witness/victim in a criminal case, you have certain rights that you can exercise in the proceedings and demand that they are respected in case they are not. Here are some of them.

You have the right to be informed of your rights. If you do not understand something, ask for clarification.

An interrogation record is made during the interview. At the beginning of the record, there is a section with instructions. Read them carefully and read the whole record of the interrogation carefully. Only sign the record when it is in full agreement with what you have said. If the wording of the record does not agree with what you have said, you have the right to ask for correction or completion.

During the prosecution, you have the right to propose and submit evidence (documentary evidence – medical reports, text messages, photographs, decisions from other proceedings, proposals to examine witnesses, etc.).

You have the right to inspect the file, take extracts and notes from it and request photocopies of the file at your own expense.

You have the right to be represented by an attorney. This may be a solicitor or an institution providing assistance to victims of crime. You can find more information at the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic. .

You can claim compensation if you have suffered damages (loss of wages, consequences of injury or psychological distress, etc.). You must claim compensation in good time during the prosecution and you must quantify the damages by the end of the investigation at the latest. The court may decide in the criminal proceedings that you should claim damages in a separate civil proceeding.

You have the right to request (preferably in writing) to be informed by telephone of your husband’s or partner’s release, escape from custody or detention.

For information about what other rights you have, what will happen during criminal proceedings and what the investigation looks like, or about the role of the prosecution and the court in criminal proceedings, see the practical booklet of the Ministry of Justice..

MY CHILDREN

Intimate partner violence against women is always violence against children too.

Children may experience some forms of violence directly or may be present when a partner or husband is violent towards you. The impact of violence on children is just as serious, regardless of whether the violence is directed directly at them, or whether they witness the violent behaviour.

The violence that children experience at home affects their behaviour and living. Violence also affects children’s achievement and behaviour at school, as well as their friendships. Children often think that they are responsible for violence. Neither you, nor your children are responsible for the violence you experience. It is always the perpetrator who is responsible for violence.

Some difficulties may appear in children already when they are living with an abusive father. Others may not appear until the children and mother are safe and not living with the abusive father. Some of the difficulties may even worsen at that time. You and the children are not responsible for the difficulties that arise in the children as a result of the violence they have experienced.

The period of violence and dealing with the situation (divorce, moving out, criminal proceedings, etc.) is usually a very difficult time in children’s lives. Children cope with these events and experiences in different ways. Some children are withdrawn, quiet, sad or even fearful. Other children are restless, angry or aggressive. Support and protection from their mother, close family and other adults helps children to cope with difficult times so that the traumatic experiences leave as little trauma as possible.

You can also get help and support for your child by reaching out to professionals who can help your child, as well as you, through a difficult time in your life. Seeking help is not a sign of failure. On the contrary, it is a sign that you are aware of your child’s difficulties and are looking for ways to help your child overcome the consequences of violence. In the beginning, it is very important for the child to build a safe and trusting relationship with the person helping them. Each child needs time to build up trust or to accept the help that the helping person offers them. Encourage your child to be able to accept help and support, but do not put your child under undue pressure. Such pressure could add to the child’s reluctance and mistrust.

Every child has the right to have their needs respected and to have their voice heard. According to the Convention on the Rights of the Child (UN, 1989), children are guaranteed the right to life and the state should ensure the child’s survival and development (Art. 6). The child has the right to express their opinion freely and the child’s requirements should be taken into account in all matters (Art. 12).

Family Act No. 36/2005 Coll. Article 5 states that in determining and assessing the interests of a minor child, account shall be taken, inter alia, of the safety of the child, as well as the safety and stability of the environment in which the child is situated and the risk to the child’s development by interference with their dignity and the risk to the child’s development by interference with the mental, physical and emotional integrity of a person who is close to the child. However, our experience shows that little account is taken of the father’s violent behaviour towards the child’s mother or suspected violent behaviour towards the child’s mother when assessing these two aspects of the best interests of the child in cases of violence against women in intimate relationships.

Parental rights include the right of a parent who is not entrusted with personal custody of the child to have access to the child (Family Act No. 36/2005 Coll.). Regardless of whether or not the child’s meetings with the father who has behaved violently towards you and/or the children are strictly regulated, problematic situations often arise. As a result of violence, many children are afraid to meet their father. Some children clearly name this fear and express it publicly. Child protection institutions do not always take the child’s opinion into account. As a result, meetings are arranged in a way that does not take into account the child’s mental state and opinion. Women’s and children’s experiences show that violence is a marginal issue when deciding whether to regulate the child’s contact with the father. The father’s parental rights often take precedence over the child’s right to safety. The justice and child protection system often fails to take into account the fact that abusive men often use their contact with children and their parental rights to continue their violent behaviour and to control and intimidate their ex-partner, the children’s mother.

The child may be afraid before or during meetings with the father. In cases where the court has ordered the father to meet the child in the presence of the mother, violence against the mother and/or the children may continue. Continued violence often occurs when the father comes to pick the child up or brings the child back home. Women and children are thus exposed to double concerns – fears for themselves and fears for each other.

You may feel fear and worry about your child even if you do not live in the same household as the child’s father. Times when you have to hand your child over to the father can be very mentally difficult for you because you are worried about your child or yourself. It can be particularly difficult for you and your child if the child refuses to see the father. However, it is very important to respect the court’s decision.

It may also help your child to cope if they understand the court’s decision to regulate visits with the father. In an age-appropriate way, try to explain to your child why it is important to respect the court’s decision. You can work out a safety plan with your child – how they will let you know that they are scared or in danger. Also try to give your child support by talking together about anything related to the meetings with their father.

It is important to respect the child’s wishes if they want to see their father, even though it may be difficult for you to do so. Some children want to see their father also at other times outside the days determined by the court. However, it is your decision whether to allow the father to see the child outside the days determined by the court, especially if you are concerned about the child’s safety. In such case, it is helpful to explain your concerns to the child. Think about how you will explain this to your child in a way that is age appropriate.

Children who have experienced violence need good quality and specific help, support and protection, just like women, their mothers. When providing help and support for children, it is necessary to see their difficulties as consequences of violence. Effective help for your child should take into account the child’s specific needs, with a focus on removing or mitigating the consequences of violence, as well as preventing further difficulties in the future.

Educational Psychological Counselling and Prevention Centres, clinical psychologists, child psychiatrists, private psychological and psychotherapeutic clinics can provide specialist help for you and your child. Most counselling centres for women experiencing violence in intimate relationships and women’s safe houses also offer help with children.

I AM WORRIED ABOUT A WOMAN I KNOW

If you know a woman who is experiencing violence from her current or former partner or husband, you may have different questions and concerns. You can find answers to some of them here.

Q&A

Violence experienced by women in intimate relationships is often invisible from the outside. It mostly happens at home, behind closed doors, where there are no other people. Men who behave violently use strategies to isolate their partners from their close people and family. They often threaten their partners with escalating the violence if they tell other people about what they are experiencing, or if they seek help. As a result, women’s close friends and families are often unaware that their friends, acquaintances, colleagues or relatives are experiencing violence.

There are signals in women’s behaviour that may indicate that a woman near you is experiencing violence at the hands of her partner or husband. It is always a good idea to make sure about these signals with the woman and ask if she wants to talk to you about it. These signals may be manifested, for example, by limiting or cutting off contact with you; by cancelling arranged meetings; by frequent phone calls or messages from the abusive partner who is constantly checking up on the woman; by more frequent absences from work; by injuries that the woman cannot explain or her explanations are unlikely; by frightened reactions to various, even common, stimuli.

Every woman’s situation is specific and there is no “how-to” guide on what to do in a situation of violence. In addition, we need to realise that even if a woman talks to us about being in an abusive relationship, she is not telling us everything. Even people close to the woman often know only a fraction of the violence the woman is experiencing. Therefore, specific advice and persuasion can put her at risk. It is important for women that someone believes them and is there for them when they need it. If you know a woman in your area who is being abused by her partner, you can encourage her to seek help and contact an organisation that deals with this issue. You can also ask her what she needs or offer her practical help, such as finding contacts for helping organisations or help with children.

Women experiencing violence may have different feelings about the violence they have experienced. They may experience feelings of shame, fear of the reaction of those around them, questioning or blaming. Before talking to a woman about violence, ask her if she wants to talk about her situation. If she refuses to, respect that. At the same time, reassure her that she can contact you if she wants to talk to someone about her situation. If the woman agrees to talk, find a safe place to talk. Listen to what the woman is saying. Express your support and tell her that you value her trust. Let the woman know that you trust her. Tell her that the violence is not her fault. Ask her what you can do for her and offer to help. Support her in her decisions.

Do not question what a woman tells you and how she feels. Do not blame her. Do not say that she could have behaved differently. Don’t ask a woman “Why don’t you leave?” “How can you stay with him after all this?” Don’t pressure her to leave and don’t force solutions on her. Do not downplay or excuse her partner’s violent behaviour. Do not take any action without the woman’s knowledge, unless her life and health or the life and health of her children are directly at risk..

Many women who stay in an abusive relationship do so not because they want to experience violence, but because it is often very difficult to leave an abusive relationship.

One of the reasons why women stay in an abusive relationship is fear of their partner’s reaction to them leaving. Men who are violent towards their partners often threaten them with physical violence; with hurting their children, their partner’s family or themselves; and with killing them if they try to leave. Women fear that their partner might carry out these threats. These fears are well founded, because the most common time when women are killed by their partners is when they seek help or try to leave an abusive relationship.

Other reasons why women remain in violent relationships are lack of financial resources to provide for themselves, children and household, fear for the future of children, and women’s deteriorated health as a result of violence, which can lead to loss of employment. The fact that there is insufficient number and capacity of specific facilities in Slovakia where women with children can go to live temporarily, if necessary, can also be an obstacle for women to leave an abusive relationship. The facilities are not free of charge and are therefore unaffordable to many women.

Women may fear the reaction of those around them to leaving the relationship. They may fear judgement from family and loved ones, or that those close to them or the institutions they turn to will not believe that they are experiencing violence.

Women often wish for the end of violence, not the end of relationship, and for a complete family to be preserved.

One of the common questions people ask about violence against women in intimate relationships is why some men behave violently towards their partners or wives. The primary cause of men’s violent behaviour lies in historically conditioned traditional ideas about the roles of women and men in society and in the home. Violence against women in intimate relationships is gendered and is a direct consequence of the unequal distribution of power between men and women in society. As a result of the unequal status of men and women, and as a result of traditional ideas about women and men, violence against women is still widely tolerated by society. Men who behave violently do so because they can. It is important for society as a whole, as well as for individuals, to say a clear no to violence against women. By taking this stance, they are telling men who behave violently that such behaviour is unacceptable and will not be tolerated.

Violent behaviour is a choice

There are various myths in society about men behaving violently towards their female partners because they drink or take drugs or have an explosive temper and cannot control their anger. In fact, they behave this way consciously. This is evidenced by the fact that most of them do not behave violently towards their superiors or friends, even when they are angry. Men who behave violently towards their partners or wives know what they are doing and are the ones who decide when, where, how and towards whom they will behave violently.

Violent behaviour is learned and observed behaviour

Men who behave violently towards their partners or wives have learned that such behaviour is okay. Since violence against women is not an isolated phenomenon, many men may have experienced violent behaviour of men towards women which was tolerated in their original families. They may repeat this pattern of behaviour in their relationships. They may also have heard negative and derogatory comments about women from other people in their environment. Such attitudes towards women are not infrequently presented in the media. If men internalize these attitudes, they may come to treat women as inferior persons who should obey them and do as they say.

Violent behaviour is about power and control

The aim of violent behaviour is to gain and maintain absolute power and control over a woman’s life. Men learn from culture that they have the power in society. Many often behave powerfully even in intimate relationships and achieve power and control over their partners or wives through violent behaviour.

Human rights and freedoms, as well as their exercise and effective protection should be equally guaranteed by the state to all citizens. Violence against women deprives women of the full exercise of their human rights. Women have the right to equally exercise and be protected by all human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil and every other area. All women, regardless of their social and economic status, education, ethnicity, nationality, religion, age and sexual orientation, have:

  • The right to life.
  • The right to equality.
  • The right to freedom and personal protection.
  • The right to equal protection under the law.
  • The right not to be discriminated against in any way.
  • The right not to be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

It is these fundamental women’s rights that are seriously and repeatedly violated as a result of violence. Such violations, without timely, appropriate and professional intervention by the relevant state and public institutions, can lead to severe harm to women’s physical and mental health or even to femicide.

< 16 / 16 >

Does your partner justify his violent behaviour by drinking or having a bad day at work, etc.?

< 15 / 16 >

Has your partner ever prevented you from leaving the house?

< 14 / 16 >

Does your partner force sex or sexual practices that are uncomfortable for you?

< 13 / 16 >

Does your partner threaten to take your children away from you or not let you take them with you if you try to leave him?

< 12 / 16 >

Has your partner ever prevented you from taking necessary medication or seeking medical help when you needed it?

< 11 / 16 >

Does your partner force you to do things you don't want to do?

< 10 / 16 >

Has there been a situation when your partner did not give you money and you could not buy things you needed for yourself and your children because of this?

< 9 / 16 >

Has your partner ever threatened you?

< 8 / 16 >

Has your partner ever hurt you or your children?

< 7 / 16 >

Have you ever had a partner deliberately destroy your personal belongings or your children's personal belongings?

< 6 / 16 >

Do you sometimes change your behaviour because you are afraid of what your partner will say or do to you?

< 5 / 16 >

Are you sometimes afraid of your partner?

< 4 / 16 >

Does he criticize, humiliate, insult, berate you?

< 3 / 16 >

Does your partner accuse you of flirting or having relationships with other men?

< 2 / 16 >

Does your partner control you or stalk you?

< 1 / 16 >

Does your partner prevent you from seeing friends or family?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.