VZDELÁVANIE

Na tomto mieste sa dozviete viac o rôznych vzdelávacích aktivitách, ktoré organizujeme pravidelne, ale aj o tých, ktoré sú skôr príležitostné. V prípade záujmu o náš tréning alebo naše workshopy a semináre, nám môžete zavolať alebo napísať. Podmienky, za ktorých tréning alebo workshop prebehne, zvyčajne dohadujeme individuálne pre každú skupinu. Je to preto, že sa snažíme, aby bol každý tréning alebo workshop čo najviac „šitý na mieru“ potrebám účastníkov a účastníčok. Predpokladom na to, aby sa tréning alebo workshop mohol uskutočniť je skupina ľudí, ktorí majú o vzdelávanie záujem. Pre účely tréningov a workshopov je ideálny počet ľudí v skupine 10 – 12 a v prípade seminárov alebo prednášok môže ísť aj o väčšie skupiny. 

KONFERENCIE

Konferencie sú priestorom pre ľudí z rôznych profesií na výmenu skúseností, na diskusiu o praxi v poskytovaní ochrany a pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom, získavanie nových poznatkov a know-how, ako aj na spoznávanie sa, sieťovanie a rozvíjanie spolupráce. Dlhodobo sa usilujeme organizovať pravidelné konferencie na regionálnej, aj národnej úrovni. Keďže máme dobre rozvinutú spoluprácu s kolegyňami v zahraničí, snažíme sa na Slovensko prinášať poznatky, trendy a know-how aj z iných krajín. Význam konferencií vidíme v tom, že pomáhajú rozvíjať odbornú diskusiu o násilí na ženách v partnerských vzťahoch, ktorá je nevyhnutná pre ďalší rozvoj a pozitívne zmeny v praxi rôznych inštitúcií.

TRÉNINGY

Tréningy ponúkajú najväčší rozsah a hĺbku vedomostí a zručností. Štandardne majú naše tréningy 100 hodín, ktoré sú rozložené do viacerých blokov a dní. Sú vhodné pre ľudí, ktorí v rámci výkonu svojho povolania priamo pracujú so ženami zažívajúcimi násilie v partnerských vzťahoch a/alebo ich deťmi a ich zodpovednosťou je zabezpečiť im náležitú ochranu, pomoc a podporu. Hĺbkové vzdelávanie vo forme tréningu ponúka priestor na získanie teoretických poznatkov o špecifikách, príčinách a dopadoch násilia na ženy a ich deti, ako aj na rozvoj praktických zručností ako sú, identifikácia násilia alebo manažment rizík a miery ohrozenia násilím alebo tvorba bezpečnostných plánov so ženami a ich deťmi. V prípade skupín z jednej konkrétnej profesie (napr. Mimovládne organizácie alebo polícia) obsah tréningu prispôsobujeme povahe intervencií, ktoré robia v prípadoch násilia na ženách v partnerských vzťahoch a ich deťoch a rozsahu ich kompetencií. Tréningy vedieme zážitkovo a interaktívne, aby mali ich účastníčky a účastníci možnosť pýtať sa, diskutovať, prinášať svoje skúsenosti a aj si vyskúšať praktické zručnosti a dostať spätnú väzbu.

WORKSHOPY A SEMINÁRE

Workshopy sú svojim rozsahom kratšie. Najčastejšie ide o jednodňové alebo dvojdňové workshopy a sú určené pre rôzne profesie, ktoré prichádzajú do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie a/alebo ich deťmi. Z našej skúsenosti to sú rôzne profesie, napríklad sociálne pracovníčky a pracovníci, zdravotnícky personál, učiteľky a učiteľov, psychologičky a psychológovia a iné. Vo svojej práci potrebujú mať základné poznatky o násilí na ženách v partnerských vzťahoch a ich deťoch a aj základné zručnosti. Potrebujú sa vedieť dobre zorientovať v situácii žien a vedieť, ako s nimi a ich deťmi hovoriť o násilí, čo nerobiť, aby ich neohrozili alebo im poskytnúť dobré informácie. Podobne ako tréningy, aj workshopy vedieme zážitkovo a interaktívne. Semináre a webináre majú zvyčajne rozsah 2-4 hodín a majú skôr informatívny charakter. Ich účelom je, aby sa účastníčky a účastníci dozvedeli základné informácie alebo získali základné teoretické poznatky o problematike násilia na ženách v partnerských vzťahoch alebo nejakom konkrétnom aspekte tejto témy.

PREDNÁŠKY A DISKUSIE

Prednášky a diskusie sú zvyčajne zamerané na primárnu prevenciu násilia na ženách v partnerských vzťahoch. Často sú to diskusie s mladými ľuďmi o tom, ako rozpoznať, či je ich partnerský vzťah zdravý, nezdravý alebo násilný alebo o tom, čo znamená vo vzťahu vzájomný rešpekt. Primárna prevencia nie je oblasť, ktorej sa vo Fenestre venujeme programovo. Od mladých ľudí a od ich učiteliek a učiteľov vieme, že na školách téma násilia na ženách a dievčatách v partnerských vzťahoch chýba. Preto príležitostne, ak nám to čas a kapacity umožňujú, takéto diskusie robíme v spolupráci so školami alebo inými inštitúciami.

ŠKOLY ĽUDSKÝCH PRÁV

Aj školy ľudských práv sú určené mladým ľuďom, pretože v školskom systéme sa im nevenuje dostatočný priestor a pozornosť. Chápanie konceptu ľudských práv a výchova k rešpektu voči rôznym skupinám ľudí a ich právam je pri tom základným pilierom každej dobre fungujúcej demokratickej spoločnosti. Preto sme v minulosti realizovali školu ženských ľudských práv, ako aj širšie zamerané školy ľudských práv v spolupráci s ďalšími ľudsko-právnymi organizáciami. Podobne ako v prípade primárnej prevencie, aj školy ľudských práv organizujeme, ak na to máme priestor a čas popri priamej pomoci ženám a ich deťom a iným pravidelným aktivitám, ktorým sa venujeme.

< 16 / 16 >

Ospravedlňuje váš partner svoje násilné správanie, tým, že si vypil, alebo tým, že mal zlý deň v práci a podobne?

< 15 / 16 >

Bránil vám partner niekedy v odchode z domu?

< 14 / 16 >

Vynucuje si váš partner sex alebo sexuálne praktiky, ktoré sú pre vás nepríjemné?

< 13 / 16 >

Vyhráža sa vám partner tým, že vám zoberie deti, alebo že vám ich nedovolí vziať so sebou ak sa od neho pokúsite odísť?

< 12 / 16 >

Bránil vám partner niekedy užiť potrebné lieky, alebo vyhľadať lekársku pomoc, keď ste ju potrebovali?

< 11 / 16 >

Núti vás partner robiť veci, ktoré nechcete robiť?

< 10 / 16 >

Stalo sa už, že vám partner nedal peniaze a vy ste kvôli tomu nemohli kúpiť potrebné veci pre seba a pre deti?

< 9 / 16 >

Vyhráža sa vám partner niekedy?

< 8 / 16 >

Ublížil partner niekedy vám, alebo vašim deťom?

< 7 / 16 >

Stalo sa, že vám partner úmyselne zničil vaše osobné veci, alebo osobné veci vašich detí?

< 6 / 16 >

Meníte niekedy svoje správanie kvôli tomu, že sa bojíte čo vám partner povie alebo urobí?

< 5 / 16 >

Bojíte sa niekedy svojho partnera?

< 4 / 16 >

Kritizuje, ponižuje, uráža vás, nadáva vám?

< 3 / 16 >

Obviňuje vás partner, že flirtujete alebo máte vzťah s inými mužmi?

< 2 / 16 >

Kontroluje vás partner alebo vás prenasleduje?

< 1 / 16 >

Bráni vám partner v stretávaní sa so známymi alebo rodinou?

Vysledok

Ani na jednu otázku ste neodpovedali ÁNO. Znamená to, že nezažívate násilie.

Vysledok

Odpovedali ste ÁNO na 0 zo 16 otázok. Pravdepodobne zažívate násilie. Ak potrebujete pomoc, zavolajte nám.