ČO JE KAMPAŇ 16 DNÍ AKTIVIZMU?

ČO JE KAMPAŇ
16 DNÍ AKTIVIZMU?

Kampaň 16 dní aktivizmu je pre nás všetkých príležitosťou prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách. Všetci a všetky môžeme robiť mnoho aktívnych krokov, aby sme ochránili ženy a deti pred násilím.  

Odkiaľ pochádza názov kampane
a prečo trvá 16 dní?

MEDZINÁRODNÝ DEŇ BOJA ZA ODSTRÁNENIE NÁSILIA PÁCHENÉHO NA ŽENÁCH 

Tento deň bol vyhlásený za Medzinárodný deň boja za odstránenie násilia páchaného na ženách v júli 1981.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ OBHAJKÝŇ ĽUDSKÝCH PRÁV  

Je poctou ženám, ktoré bojujú za ľudské práva a rovnosť a je to aj deň, ktorým sa oslavuje aktivizmus a odvážne prejavy odporu voči porušovaniu ľudských práv.  

VÝROČIE MONTREALSKÉHO MASAKRU 

V roku 1989 došlo na vysokej škole École Polytechnique v Montreale, v Kanade k vražde 14 žien.Táto udalosť je známa pod názvom Montrealský masaker.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ĽUDSKÝCH PRÁV 

Prijatie Všeobecnej deklarácie ľudských práv (1948), ktorou sa národy sveta pokúsili navždy pochovať hrozbu genocídy Druhej svetovej vojny. 

Kampaň je celosvetovo známa pod názvom 16 dní aktivizmu kvôli tomu, že jej začiatok a koniec ohraničujú dva významné dni. Dátumy kampane boli vybraté tak, aby vyzdvihli skutočnosť, že násilie na ženách je porušovanie ľudských práv. Od roku 1991 preto kampaň prebieha medzi 25. novembrom, Medzinárodným dňom proti násiliu páchanému na ženách, a 10. decembrom Medzinárodným dňom ľudských práv. 

Kto je za vznikom kampane

V roku 1991 sa konalo prvé stretnutie Inštitútu pre globálne líderstvo žien, ktoré zorganizovalo Center for Women’s Global Leadership. Zišlo sa ňom 23 účastníčok z rôznych krajín a profesií – právničky, političky, učiteľky, výskumníčky, zdravotné sestry, novinárky a aktivistky. Hovorili spolu o násilí na ženách a hľadali spôsob, akým o ňom vo svete zvyšovať povedomie ako o porušovaní ľudských práv žien. Z ich spoločných diskusií vzišla kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktorá je od začiatku iniciatívou občianskej spoločnosti.  

KTO JE ZA VZNIKOM KAMPANE?


V roku 1991 sa konalo prvé stretnutie Inštitútu pre globálne líderstvo žien, ktoré zorganizovalo Center for Women’s Global Leadership. Zišlo sa ňom 23 účastníčok z rôznych krajín a profesií - právničky, političky, učiteľky, výskumníčky, zdravotné sestry, novinárky a aktivistky. Hovorili spolu o násilí na ženách a hľadali spôsob, akým o ňom vo svete zvyšovať povedomie ako o porušovaní ľudských práv žien. Z ich spoločných diskusií vzišla kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, ktorá je od začiatku iniciatívou občianskej spoločnosti.

16 Days Campaing

Kto sa zapája do kampane

Kampaň 16 dní aktivizmu predstavuje príležitosť pre jednotlivých ľudí, rôzne skupiny a organizácie na celom svete vyzývať k ukončeniu všetkých foriem násilia na ženách. Od roku 1991 sa do kampane zapojilo približne 6000 organizácií z 187 krajín sveta a jej aktivity mali dosah na 300 miliónov ľudí. 

Na Slovensku sa od roku 2010 priamo do aktivít kampane 16 dní aktivizmu zapojilo * viac ako 10 500 ľudí * viac ako 20 krát mali ľudia v 8 mestách Slovenska možnosť vidieť výstavu Umlčané svedkyne, ktorá upozorňuje na najzávažnejší dopad násilia na ženách, a to vraždy žien a detí v dôsledku násilia * konalo sa 39 verejných zhromaždení „Vypískajme násilie“, na ktorých ľudia v 8 mestách Slovenska symbolicky vypískali násilie na ženách z našej spoločnosti * viac ako 1500 ľudí vyjadrilo odmietavý postoj k násiliu na ženách tým, že verejne povedali NIE násiliu na ženách. 

PREČO SA PRIDÁVAME

Do kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách sa pridávame pretože 

Jedným z hlavných cieľov kampane 16 dní aktivizmu je poukazovať na skutočnosť, že násilie na ženách je predovšetkým závažným porušovaním ľudských práv žien a najvážnejším dôsledkom nerovného postavenia žien v spoločnosti.  

Ženy majú právo žiť bez strachu a bez násilia. Majú právo na sebaurčenie, na slobodu, na rovnakú ochranu pred zákonom, právo nebyť diskriminovaná, právo nebyť vystavená mučeniu alebo inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu a právo na život.  

Podľa prieskumu Agentúry EÚ pre základné práva (2014), 23% slovenských žien má počas života skúsenosť s fyzickým a/alebo sexuálnym násilím zo strany partnera a až 47% má skúsenosť s nejakou formou psychického násilia zo strany partnera. 260 tisíc žien sa v období jedného roka obáva ísť domov z dôvodu, čo by sa mohlo stať. Za obdobie rokov 2010 -2019 bolo svojim partnerom na Slovensku zabitých alebo zavraždených 68 žien.  

Preto je násilie na ženách celospoločenský problém a týka sa nás všetkých. 

Prieskum Agentúry EÚ pre základné práva (2014) o skúsenosti žien s násilím hovorí o tom, že až 27% slovenských žien nemalo nikoho, s kým by mohli o skúsenosti s násilím hovoriť a 21% žien chýbala ochrana pred ďalším násilím. Na políciu sa obrátilo len 8% žien so skúsenosťou s fyzickým a sexuálnym násilím zo strany partnera. 

Ženy zažívajúce násilie majú často skúsenosť s tým, že im ľudia v ich okolí a inštitúcie neveria skúsenosť s násilím, zľahčujú ju alebo ju popierajú. V spoločnosti o nich často hovoríme ako o obetiach. Je dôležité, aby sme skúsenosť žien s násilím brali vážne, nepopierali sme ju a nepoužívali jazyk, ktorý im berie ich jedinečnú ľudskú skúsenosť a ich príbeh. Len tak budú ženy zažívajúce násilie a ich deti cítiť, že nám ich skúsenosť a situácia nie sú ľahostajné a môžu o násilí hovoriť. A iba tak môžeme mať politiky a zákony, ktoré budú vychádzať zo skúseností a z potrieb žien a ich detí. 

Prieskum Agentúry EÚ pre základné práva 2014 o skúsenosti žien s násilím ukázal, že ako hlavné dôvody, pre ktoré nevyhľadali pomoc, 23% žien uviedlo pocit hanby a až 21% žien bolo presvedčených, že aj tak by nikto nič neurobil.  

Miera tolerancie násilia na ženách v spoločnosti je viditeľná aj na nízkych počtoch odsúdených páchateľov alebo nízkych trestoch, ktorým za páchanie násilia na svojich partnerkách, manželkách alebo bývalých partnerkách a manželkách čelia.  

Ženy, ktoré zažívajú násilie zo strany partnera sú naše mamy, sestry, kamarátky a kolegyne. Pri vysokom výskyte skúsenosti s násilím medzi slovenskými ženami je veľmi pravdepodobné, že takmer každý a každá z nás vo svojom okolí má alebo pozná ženu, ktorá má skúsenosť s násilím zo strany partnera alebo bývalého partnera. Ženy často o násilí nehovoria nie preto, že nechcú, ale preto, že majú obavu, že im nebudeme veriť alebo ich nebudeme počúvať. 

Ak poznáme ženu, ktorá zažíva násilie, často nevieme, ako s ňou o skúsenosti s násilím hovoriť a čo robiť. Kampaň 16 dní aktivizmu je pre nás všetkých príležitosťou hovoriť o násilí na ženách a robiť ho tak viditeľným. 

Každý a každá z nás môžeme urobiť niečo preto, aby sme spoločne vytvárali spoločnosť, ktorá nebude tolerovať násilie na ženách. Jedna z dôležitých vecí sú informácie o násilí na ženách. Reprezentatívny výskum výskytu a skúsenosti žien s násilím páchaným na ženách na Slovensku z roku 2008 ukázal, že až 70% ľudí si myslí, že ľudia na Slovensku nie sú dostatočne informovaní o tom, na akú inštitúciu sa obrátiť v prípade násilia zo strany muža voči svojej partnerke.  

Kampaň 16 dní aktivizmu je preto príležitosť získať praktické a relevantné informácie o násilí na ženách a dozvedieť sa, čo môžeme všetky a všetci robiť, aby sme ho ako spoločnosť netolerovali. 

AKÉ SÚ NAŠE CIELE

Naše ciele pre kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách vychádzajú zo základných cieľov celosvetovej kampane a z toho, čo vieme z našich doterajších skúseností a z práce so ženami zažívajúcimi násilie. 

Hoci sa o násilí na ženách pomerne veľa hovorí a píše v médiách a hovoria o ňom už aj političky a politici, veľmi malý dôraz sa kladie na skutočnosť, že ide o vážne porušovanie základných ľudských práv žien. V skutočnosti ide o najzávažnejšie a najrozšírenejšie porušovanie ľudských práv na svete. Našim cieľom je, aby ľudia lepšie rozumeli tomu, čo to znamená a prečo je dôležité, aby sme ako spoločnosť v diskusii o násilí na ženách  vychádzali z tohto poznania. Sme presvedčené, že iba vtedy budeme môcť mať politiky a mechanizmy na úrovni štátu a zodpovedných inštitúcií, ktoré budú smerovať k účinnému odstraňovaniu násilia na ženách a jeho príčin. 

Od konca 90-tych rokov, keď sa v našej spoločnosti začalo viac hovoriť o násilí na ženách v partnerských vzťahoch ako o celospoločenskom probléme, boli ženské mimovládne organizácie a aktivistky tie, ktoré túto diskusiu začínali a prinášali. Zároveň to boli ony, ktoré robili prvé kampane, začali vzdelávať ľudí v iných organizáciách a inštitúciách o príčinách a dopadoch násilia na ženách, publikovať informácie o tejto problematike a začali poskytovať ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch ochranu, pomoc a podporu v poradenských centrách a bezpečných ženských domoch. 

Cieľom kampane je preto zviditeľňovať prácu, ktorú robí občianska spoločnosť, pretože jej rola a prínos v boji proti násiliu na ženách sú nenahraditeľné a kľúčové, hoci často zostávajú neviditeľné. 

Cesta k zmene postojov ľudí k násiliu na ženách a ich ľudským právam je dlhá a náročná. Ľudia, organizácie a občianske iniciatívy, ktoré sa usilujú od ukončenie násilia na ženách sú všade vo svete. Kampaň 16 dní aktivizmu nás všetkých v tom úsilí spája. Zároveň je globálna kampaň symbolom toho, že ženy nie sú doma v bezpečí nikde na svete a že len spoločným úsilím to môžeme postupne meniť. 

Za ukončenie násilia na ženách sú zodpovedné vlády na celom svete. Na to je však treba, aby urobili skutočný záväzok k ukončeniu násilia na ženách a aj ho napĺňali dobrými systémovými opatreniami. Občianska spoločnosť – verejnosť, mimovládne organizácie a rôzne občianske iniciatívy – je v tomto procese veľmi dôležitá, pretože dokáže na vlády vytvárať tlak a poukazovať na to, čo nerobia alebo čo potrebujú robiť lepšie a pripomínať vládam na celom svete, že majú povinnosť chrániť ženy a ich deti pred násilím a pracovať na vyššej miere dodržiavania a ochrany ich ľudských práv.