Nachádzate sa tu

Prečo sú pre nás dôležité 2%

Fenestra je nezávislá mimovládna organizácia, čo znamená, že je financovaná z prevažne neverejných zdrojov. Na realizáciu väčšiny našich aktivít využívame prostriedky získané na projektovej báze. Výnimkou je poskytovanie pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch a ich deťom, ktoré vyžaduje stabilné financovanie a malo by byť zodpovednosťou štátu.

V súčasnosti slovenská legislatíva nedefinuje špecifické podporné služby pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti, čo znamená, že neexistuje finančný mechanizmus, ktorý by sme mohli využívať na financovanie pomoci a podpory, ktorú ženám poskytujeme. Základným východiskom poskytovania pomoci a podpory ženám je pre nás skutočnosť, že násilie páchané na ženách v párových vzťahoch je predovšetkým vážnym porušovaním ich ľudských práv. Je pre nás kľúčové, aby pomoc a podpora, ktorú ženám a ich deťom poskytujeme vychádzala z ich skutočných potrieb, aby bola rýchlo dostupná, dlhodobá a bezplatná. Financovanie v rámci súčasných legislatívnych úprav pre túto oblasť by pre nás znamenalo upustenie od týchto základných východísk a princípov.

Zároveň však prostredníctvom otvárania dialógu so zainteresovanými inštitúciami vyvíjame úsilie na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni smerujúce k tomu, aby boli kvalitná a účinná pomoc a ochrana dostupné všetkým ženám zažívajúcim násilie a ich deťom a bola plne financovaná štátom. Tento záväzok Slovenskej republike vyplýva z prijatia kľúčových medzinárodných dokumentov pre oblasť násilia páchaného na ženách.

Vaše 2% vytvárajú pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti bezpečný priestor kde dostanú pomoc a podporu smerujúcu k tomu, aby mohli žiť život bez násilia a uplatňovať si svoje ľudské práva akými sú právo na život, právo nebyť podrobovaná neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu a právo na slobodu a bezpečnosť.